Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Profesores de universidades y de la enseñanza superior > Professor/førsteamanuensis I Internasjonal Politikk

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta en Noruega (Troms) de Profesores de universidades y de la enseñanza superior

Professor/førsteamanuensis I Internasjonal Politikk

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.

Professionals : Teaching professionals : University and higher education teachers : University and higher education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Jobbnorge ID: 165820

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig fast stilling som professor/førsteamanuensis i internasjonal politikk. Stillingen er tilknyttet Institutt for reiseliv og nordlige studier i Alta og forskningsgruppen «Northern Studies».

 

Stillingens tilhørighet

Institutt for reiseliv og nordlige studier har 28 ansatte, hvor av 6 ansatte har toppkompetanse. Stillingen er knyttet til instituttets fagområde innenfor nordlige studier. Instituttet tilbyr fra høsten 2019 Bachelorgrad i Northern Studies (BNS). Det tilbys også ettårig studieprogram i Northern Studies som online studium. Utdanningsprogrammene er internasjonale og arbeids- og undervisningsspråket er engelsk.

I tillegg driver instituttet ett ettårig program i Arctic Adventure Tourism, Bachelorgrad i Arctic Adventure Tourism, Masterprogram i Tourism Studies samt ph.d.-emner relevante for instituttets fagportefølje. For tiden er det 3 ph.d.-stipendiater tilknyttet instituttet og fra våren 2019 tilsettes en til.

Fra 1. januar 2019 tilbys også erfaringsbasert master i reiselivsledelse. Instituttet driver også et bachelorprogram i medieproduksjon (norskspråklige program). Instituttet har aktive forskningsgrupper, lang erfaring med større forskningsprosjekter, og publiserer jevnlig i internasjonale fagtidsskrift. Instituttet har også lang samarbeidserfaring med russiske universitet og fagmiljø, og har et fokus på å utvikle sterkere relasjoner mot våre nabouniversiteter i Murmansk og Arkhangelsk.

Den som tilsettes vil ha sin daglige arbeidsplass ved UiT i Alta og man kan besøke våre hjemmesider for mer informasjon om instituttet: Institutt for reiseliv og nordlige studier nettsider

 

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Stillingens forsknings- og arbeidsområde er internasjonal politikk med innretning mot nordområdene og Russland, og samfunnssikkerhet og beredskap. Kompetanse i, og erfaring med klima, miljø og bærekraft er også ønskelig, samt innovasjon og ledelse.

Til stillingen ønskes en aktiv og engasjert person med fleksibilitet og samarbeidsevner. Instituttet og fagmiljøet ønsker å ta en tydelig rolle i utviklingen av fagkunnskap om nordområderelevante temaer både gjennom utdanning og forskning. Evne og vilje til å bidra til fagmiljøenes og studienes utvikling vil bli vektlagt. I fagmiljøet knyttet til BNS foregår det utviklingsarbeid knyttet til digitale løsninger og den som tilsettes vil bli involvert i dette arbeidet. Til stillingen vil det legges undervisningsoppgaver knyttet til fagområdet Northern Studies, men det vil også kunne bli aktuelt med undervisning innen instituttets andre fagområder.

Det forventes at den som tilsettes deltar i forskningsgruppesamarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. Instituttet har som målsetting å innhente eksterne forskningsprosjekt både regionalt, nasjonalt (NFR) og internasjonalt (EU), og det forventes at en med utgangspunkt i instituttets strategi bidrar til søknader om eksterne finansieringer i samarbeid med fagmiljøet på instituttet.

Vi tilbyr

 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstid
 • et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

 

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013.

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.

 

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Faglige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som professor:

For å bli tilkjent professorkompetanse må det kunne dokumenteres vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. I henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er det grunnleggende kravet:

 • vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i det aktuelle fagområdet, og
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

I bedømmelsen skal det legges vekt på at vedkommende kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste 6 år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå.

Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis:

I henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er kvalifikasjonskravene for tilsetting som førsteamanuensis:

 

 • norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller
 • kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet

        og

 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Den som ansettes i stillingen må kunne undervise og veilede på engelsk. Det er sterkt ønskelig at hun/han også kan undervise og veilede på et skandinavisk språk. Dersom vedkommende ikke behersker et skandinavisk språk må hun/han være villig til å lære seg norsk tilsvarende trinn 3 i løpet av to år.

Kunnskap om den norske ph.d.-utdanningen og veiledningserfaring er en fordel i stillingen. 

Dokumentasjon av evne til prosjektinitiering og gjennomføring, nasjonalt og internasjonalt, og god arbeidskapasitet vil vektlegges.

Vi legger vekt på personlig egnethet.

Krav til pedagogikk

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisnings-kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Jfr. punkt 4.5 i «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT». Unntaksvis kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell undervisningskompetanse. I slike tilfeller kan søkeren, dersom stillingen er lyst ut som fast stilling, tilsettes fast, men oppfordres til å skaffe seg pedagogisk mappe innen tre år.

 

Nærmere informasjon om pedagogisk mappe finner du på Results nettside her.

 

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det materialet som søkeren legger frem og kunngjøringsteksten som er utarbeidet for stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert, vil bli invitert til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil 3 år jf. universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom ansettelsen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse
 • listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
 • forfatter(e), arbeidets tittel
 • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Alle dokumenter som skal bedømmes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Arbeidsvilkår

Den som tilsettes, må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

Som et utgangspunkt vil professor/førsteamanuensis bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i denne stillingskategorien.

For nærmere informasjon vises det til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Fast tilsatte i stilling som professor/førsteamanuensis har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. FoU-termin for ansatte ved HSL-fak.

Kontaktinformasjon

Flere opplysninger om stillingen kan rettes til instituttleder Bente Haug, tlf. 78450154, epost: bente.hauguit.no

Generell informasjon

UiT ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig å få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket. 

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Det vises forøvrig til «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT» og «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger».

 

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

País del trabajo: Noruega.

Región: Troms.

Ver 195 ofertas de trabajo en "Troms" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Empleador: UiT Norges arktiske universitet.

Instrucciones para solicitar:

See jobdescription

Identificador de la vacante:19021903000007.

Ver las 592 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: