Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Profesores de formación profesional > Profesor/ica Informatike I Računalstva

en Español in English auf Deutsch en Français ...

PROFESOR/ICA INFORMATIKE I RAČUNALSTVA. Croacia

Oferta de empleo en Croacia de Profesores de formación profesional

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de formación profesional : Profesores de formación profesional.

Professionals : Teaching professionals : Vocational education teachers : Vocational education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) članka 6.,7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice, Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Augusta Cesarca 20, 31 500 Našice raspisuje

N A T J E Č A J

za slobodno radno mjesto

PROFESOR/ICA INFORMATIKE I RAČUNALSTVA – 9 nastavnih sati na određeno, nepuno radno vrijeme, 16,5 sati tjedno do 31. kolovoza 2021. godine – 1 izvršitelj/ica – mjesto rada: Našice.

Uvjeti: osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96. i 80/99.).

Uz pismenu prijavu koja mora biti vlastoručno potpisana, na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis,
  • presliku domovnice odnosno dokaza o državljanstvu,
  • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
  • presliku uvjerenja o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana,
  • presliku elektroničkog zapisa HZMO-a o radno-pravnom statusu

na adresu Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Augusta Cesarca 20, 31 500 Našice, s naznakom „za natječaj“.

Kandidati u prijavi na natječaj moraju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, e-mail adresa ako je kandidat ima, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat bit će pozvan da dostavi originale dokumenata ili ovjerene preslike. Prijave slati poštom ili osobnom dostavom. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat/kinja koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija te u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi pozvati se na to pravo prednosti koje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ 42/18.), prijavom na natječaj, kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Sukladno članku 9., 10. i 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice, nakon isteka natječajnog roka za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave potpune, pravodobne i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će proveden selekcijski postupak, održat će se razgovor –intervju.

Obavijest prijavljenim kandidatima o terminu održavanja razgovora-intervjua koji će se održati u prostorijama Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice bit će objavljena na mrežnoj stranici Škole www.ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr pod rubrikom „natječaj“ najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor-intervju s kandidatima.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru-intervjuu smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Rok za prijave na natječaj je 8 dana, od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-u te oglasnoj ploči i web-u škole. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Natječaj je objavljen 10. svibnja 2021. godine, a traje do 18. svibnja 2021. godine.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Svi kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u istom roku i na isti način, putem mrežnih stranica, iznimno pismenim putem, ako se na natječaj prijavi kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOGA NAŠICE.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: SŠ Isidora Kršnjavoga Našice, A. Cesarca 20

Identificador de la vacante:1981006.

Ver las 311 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de formación profesional : Profesores de formación profesional ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: