Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > cuidador infantil/cuidadora infantil > Pomoćni/a Radnik/ca Za Njegu , Skrb I Pratnju

en Español in English auf Deutsch en Français ...

POMOĆNI/A RADNIK/CA ZA NJEGU , SKRB I PRATNJU. Croacia

Ofertas de empleo en Croacia de cuidador infantil/cuidadora infantil

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados › Trabajadores de los cuidados personales › Cuidadores de niños y auxiliares de maestros › Cuidadores de niños › cuidador infantil/cuidadora infantil.

Traducción de la profesión: Service and sales workers › Personal care workers › Child care workers and teachers’ aides › Child care workers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Uvjeti za radno mjesto propisani su čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ivane Brlić Mažuranić.

Uz pisanu prijavu na natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana potrebno je priložiti:

• životopis

• dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja

• dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije od objave natječaja

• dokaz o državljanstvu

• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) ne starije od dana objave natječaja

• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) ne starije od dana objave natječaja

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola, sukladno čl.13. st.3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08 i 69/17).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat/kinja koji bude izabran/a u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, te je vlastoručno potpisana.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti:

- sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

-sukladno čl. 47.-50. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

-sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca;

- sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20.), uz prijavu na natječaj dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Prijava na natječaj, pom. radnik, orv – ne otvarati«, neposredno u tajništvo ili poštom na adresi vrtića.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18) prijavom na natječaj smatra se da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacije, a koja će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom obavijesti o izboru kandidata u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke Upravnog vijeća na web stranici Dječjeg vrtića Ivane Brlić Mažuranić.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Empleador: Dječji vrtić Ivane Brlić Mažuranić.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: zagreb, cerska 22

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 21 de Septiembre de 2023, y con identificador de la vacante:2385459.

Ver las 427 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados › Trabajadores de los cuidados personales › Cuidadores de niños y auxiliares de maestros › Cuidadores de niños › cuidador infantil/cuidadora infantil ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: