Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > Pomoćnik/ Pomoćnica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

POMOĆNIK/ POMOĆNICA. Croacia

Ofertas de trabajo de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos en Croacia

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Elementary occupations : Cleaners and helpers : Domestic, hotel and office cleaners and helpers : Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

Descripción de la oferta de trabajo:

  U  V  J  E  T  I:

 

Kandidati  moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju / “N.N.”, br. 10/97., 107/07. i 94/13. / i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću / “N.N.”, br. 133/97. / i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića.

 

Kandidati . moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • da imaju NSS
 • položen vozački ispit „B“ kategorije.

   Kandidati uz osobno potpisanu prijavu, molbu na natječaj prilažu u preslici:

 • životopis.
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu / ako je uvjet za radno mjesto /,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • dokaz o radnom stažu / elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje /
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju / ne starije od 6 mjeseci /:
 •       a) potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak /čl. 25. St.2 

            Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju/

        b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak /čl. 25 st. 4.   

            Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /

         7.    kopija vozačke dozvole „B“ kategorije / ako je uvjet za radno mjesto /

   

  Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

   

  Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji /N.N. 121/17 / dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

   

  Sukladno odredbama Uredbe /EU/ 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

   

  Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 /osam/ dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić Omiš,Četvrt Vrilo 1, 21310 Omiš s naznakom „za natječaj“.

   

  Na oglašena radna mjesta mogu se prijaviti kandidati oba spola.                                                                                      

                    

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

   

  Odluka Upravnog vijeća o odabiru bit će objavljena na mrežnoj stranici DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ www.vrtic-omis.hr  u roku 8 dana od dana donošenja odluke čime će se smatrati da su svi kandidati uredno obaviješteni.

   

                                                                                                                                                                                                                                                  

                          

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Con permiso de conducir: b.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ OMIŠ.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: 21.310  Omiš, Četvrt Vrilo 1

Identificador de la vacante:1783794.

Ver las 1,903 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: