Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > cuidador infantil/cuidadora infantil > Pomoćnik/pomoćnica U Nastavi

en Español in English auf Deutsch en Français ...

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI. Croacia

Oferta de cuidador infantil/cuidadora infantil en Croacia

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados › Trabajadores de los cuidados personales › Cuidadores de niños y auxiliares de maestros › Cuidadores de niños › cuidador infantil/cuidadora infantil.

Traducción de la profesión: Service and sales workers › Personal care workers › Child care workers and teachers’ aides › Child care workers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Grad Varaždin kao nositelj projekta „PONOS III – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“ u sklopu Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V. UP.03.2.1.07.“ Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske koji se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Europskog socijalnog fonda i Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine broj 102/2018, 59/2019 i 22/2020) objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi i/ili stručnog komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule

I.

U sklopu Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V., UP.03.2.1.07.“ i Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, raspisuje se javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi i/ili stručnog komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju koji su prihvatljivi sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima te su integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Varaždina, kao i za polaznike Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin i učenike Katoličke osnovne škole Svete Uršule, s istim teškoćama.

II.

Cilj raspisivanja javnog poziva je uvid u strukturu, razinu obrazovanja i motivacijsku komponentu zainteresiranih kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi i/ili stručnih komunikacijskih posrednika te odabir kandidata koji će učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule na najkvalitetniji način pomoći u ispunjavanju posebnih potreba u odgojno-obrazovnom i nastavnom radu.

III.

Odabir kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule, kao i utvrđivanje rezervne liste kandidata za izvršavanje ovih poslova, u okviru objavljenog javnog poziva izvršit će povjerenstvo imenovano rješenjem gradonačelnika Grada Varaždina.

Za one kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete i udovoljavaju osnovnim kriterijima provest će se selekcijski postupak koji može uključivati i psihologijsko testiranje kandidata.

IV.

Osobe odabrane kao pomoćnici u nastavi povjereni će posao obavljati temeljem ugovora o radu.

Škola i odabrani kandidat potpisuju ugovor o radu na određeno vrijeme u kojem se definiraju međusobna prava i obveze, kao i svi drugi odnosi koji iz njih proizlaze.

Prije potpisivanja ugovora o radu na određeno vrijeme Grad Varaždin će za odabrane kandidate tražiti podatke iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave, a sukladno članku 13. stavku 4. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (Narodne novine broj 143/12, 105/15, 32/17 i 53/22).

V.

Kandidat koji se prijavljuje za izvršavanje poslova

- pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju:

 • mora imati završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 • ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela;

- stručnog komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju:

 • mora imati završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 • mora imati završenu edukaciju za posao stručnog komunikacijskog posrednika i/ili stečene kompetencije u vidu znanja znakovnog jezika,
 • ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela.

Prije zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu pomoćnika u nastavi, kandidati moraju imati završenu edukaciju za pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati.

Kandidati za radno mjesto pomoćnika u nastavi koji u vrijeme podnošenja prijave na javni poziv imaju završenu edukaciju za pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati, dužni su priložiti dokaz o istom prilikom podnošenja prijave na javni poziv.

Za kandidate prijavljene na javni poziv za radno mjesto pomoćnika u nastavi, a koji u trenutku prijave nemaju prethodno završenu edukaciju za pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati, u slučaju odabira za radno mjesto ili u slučaju uvrštavanja na rezervnu listu kandidata, organizirat će se navedena edukacija prije zasnivanja radnog odnosa.

Pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža pomoć.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i uz prijavu na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat iz članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze u skladu s člankom 103. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze u skladu s člankom 49. stavkom 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

VI.

Uz prijavu na javni poziv kandidat za pomoćnika u nastavi i/ili stručnog komunikacijskog posrednika dužan je priložiti:

 • životopis s jasno naznačenim imenom i prezimenom, adresom stanovanja, kontakt telefonom i e-mail adresom,
 • dokaz o stečenoj razini obrazovanja (preslika svjedodžbe, diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi),
 • osobnu iskaznicu (preslika),
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave poziva),
 • potvrdu/uvjerenje o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi u trajanju od najmanje 20 sati (ukoliko je kandidat završio neki od programa za edukaciju pomoćnika u nastavi),
 • potvrdu o završenoj edukaciji za posao stručnog komunikacijskog posrednika i/ili potvrdu o znanju znakovnog jezika,
 • izjavu o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju (original u dva primjerka).

Dostavom prijave na javni poziv svi kandidati dali su privolu Gradu Varaždinu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe ovog postupka.

Obrazac Izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju u vezi provedbe projekta PONOS III dostupan je na web stranici Grada Varaždina: www.varazdin.hr.

VII.

Prijave se podnose na sljedeću adresu:

Grad Varaždin, Franjevački trg 5, 42000 Varaždin, s napomenom: „Prijava za pomoćnika u nastavi i/ili stručnog komunikacijskog posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule, NE OTVARATI“.

Rok za podnošenje prijave je 10. veljače 2023. godine.

Prijave pristigle nakon navedenog roka, kao i nepotpune prijave, neće se uzeti u razmatranje.

O provedbi selekcijskog postupka i rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

Na ovaj javni poziv mogu se javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

VIII.

Ovaj javni poziv objavit će se na web stranicama Grada Varaždina: www.varazdin.hr i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Varaždin.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Empleador: VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Grad Varaždin, Franjevački trg 5, 42000 Varaždin

Zamolba: Grad Varaždin, Franjevački trg 5, 42000 Varaždin

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2265743.

Ver las 286 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados › Trabajadores de los cuidados personales › Cuidadores de niños y auxiliares de maestros › Cuidadores de niños › cuidador infantil/cuidadora infantil ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: