Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Oficinistas generales > Pomoćnik/pomoćnica U Nastavi

en Español in English auf Deutsch en Français ...

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI. Croacia

Ofertas de empleo de Oficinistas generales en Croacia

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales.

Clerical support workers : General and keyboard clerks : General office clerks : General office clerks

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,16/12,86/12,94/13,152/14,7/17,68/18,98/19.64/20.), odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar od 21.3.2019. i sukladno uvjetima projekta Uz potporu sve je moguće, faza III U OKVIRU Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 „Osiguranje pomoćnika u nastavi i stručno i stručno komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, „faza III“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „ Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014 – 2020, te Odluke o objavi natječaja Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar objavljuj se:

NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA/ICE U NASTAVI

BROJ TRAŽENIH OSOBA: 1 pomoćnik/ica u nastavi, nepuno radno vrijeme 30 sati tjedno

MJESTO RADA: Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 9, Bjelovar

VRSTA UGOVORA: Ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020./2021.

PRIJEVOZ: Djelomično

POSEBNI UVJETI:

- punoljetnost

- završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

- završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija

- da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen za kaznena djela za koju se goni po službenoj dužnosti sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak za djela za koja se goni po službenoj dužnosti sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA: Sukladno članku 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018.) Pravilnik se nalazi na linku:

https://mzo.gov.hr/vijesti/ministarstvo-znanosti-i-obrazovanja-donijelo-pravilnik-o-pomocnicima-u-nastavi-i-strucnim-komunikacijskim-posrednicima/810

PRIJAVA NA NATJEČAJ:

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje trebaju priložiti:

1. životopis – potpisan

2. dokaza o državljanstvu

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)

4. potvrdu o završenoj edukaciji za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju ako ju kandidat posjeduje – preslika

5. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju u osnovnoj i srednjoj školi izda za vrijeme trajanja natječaja (preslika)

Nije potrebno dostavljati originalne dokumente, jer se natječajna dokumentacija ne vraća. Izabrani kandidat/kinja dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti originalnu dokumentaciju kao i originalnu potvrdu o nekažnjavanju izdanu na dan sklapanja ugovora.

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

Ukoliko kandidat/kinja koji se prijavljuje na natječaj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u svojoj prijavi na natječaj dužan/na se je pozvati na to pravo te priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti. Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima (NN 121/2017.) dužni su prilikom prijave na natječaj slijediti odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima glede prilaganja potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 3/92,77/92,27/93,58/93,2/94,108/95,108/96,82/01,103/03, 148/13.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93,58/93,2/94,108/95,108/96,82/01,103/03, 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata.

Prije donošenja odluke o izboru Povjerenstvo provodi postupak vrednovanja kandidata koji se sastoji od procjene dostavljene dokumentacije, uvida u životopis i potencijalnog razgovora s kandidatima o čemu će kandidati biti telefonski obaviješteni.

S pomoćnikom/icom u nastavi Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar sklopiti će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te ostala međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovorenih strana.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja .

Natječaj je objavljen 22. rujna 2020. godine.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom na adresu škole: Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 9, Bjelovar s naznakom

„ZA NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA U NASTAVI“

Ne pravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje biti će obaviješteni putem pošte u istom roku.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43000 Bjelovar

Identificador de la vacante:1901572.

Ver las 597 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: