Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Oficinistas generales > Pomoćnik/pomoćnica U Nastavi

en Español in English auf Deutsch en Français ...

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI. Croacia

Oferta de empleo en Croacia de Oficinistas generales

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales.

Clerical support workers : General and keyboard clerks : General office clerks : General office clerks

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/12, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i sukladno uvjetima projekta Uz potporu sve je moguće, faza III u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola Veliko Trojstvo objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

Broj traženih osoba: 1 pomoćnika-ice u nastavi, na određeno nepuno radno vrijeme od 24 sati tjedno

1 pomoćnik na 24 sata tjedno učeniku-ici četvrtog razreda

Mjesto rada: Veliko Trojstvo

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno nepuno radno vrijeme za nastavnu godinu 2019/2020

Prijevoz: djelomično

POSEBNI UVJETI

- minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

- protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen za kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj srednjoj školi

- punoljetnost

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje osobne stručne potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Bjelovarsko-bilogorske županije, kako bi učenici s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovali u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera, te pomoć učenicima s komunikacijskim teškoćama.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

1. životopis

2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)

3. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

4. potvrdu o završenoj edukaciji za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju ako ju je kandidat posjeduje - preslika

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

Nije potrebno dostavljati original dokumente, jer se natječajna dokumentacija ne vraća. Izabrani kandidati/kinje dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti original dokumentaciju kao i original potvrdu o nekažnjavanju izdanu na dan sklapanja ugovora.

Ukoliko kandidat/kinja koji se prijavljuje na natječaj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u svojoj zamolbi dužan/na se je pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima (NN 121/2017) dužni su prilikom prijave na natječaj slijediti odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima glede prilaganja potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim kandidatima o čemu će kandidati biti telefonski obaviješteni.

S pomoćnikom u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Natječaj objavljen 2.12.2019.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Veliko Trojstvo s naznakom "ZA NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA U NASTAVI".

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obadu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni na jednak način pod jednakim uvjetima objavom obavijesti na web stranici Škole.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TROJSTVO.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: OŠ VELIKO TROJSTVO, B.RADIĆA 49, VELIKO TROJSTVO

Identificador de la vacante:1803248.

Ver las 832 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: