Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > cuidador infantil/cuidadora infantil > Pomoćnik / Pomoćnica Za Djecu S Teškoćama U Razvoju

en Español in English auf Deutsch en Français ...

POMOĆNIK / POMOĆNICA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Ofertas de trabajo en Croacia de cuidador infantil/cuidadora infantil

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados › Trabajadores de los cuidados personales › Cuidadores de niños y auxiliares de maestros › Cuidadores de niños › cuidador infantil/cuidadora infantil.

Traducción de la profesión: Service and sales workers › Personal care workers › Child care workers and teachers’ aides › Child care workers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova:

Skrb o djeci predškolskog uzrasta sa teškoćama u razvoju.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić”, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ 13.siječnja 2023.g donijelo je odluku o raspisivanju

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

•Pomoćnik/ca za djecu s teškoćama u razvoju – 1 izvršitelj/ica na nepuno određeno radno vrijeme (20 sati tjedno)

UVJETI: Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)

POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU mora ispunjavati uvjete:

1.završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,

2.završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija,

3.da nije roditelj niti član uže obitelji djeteta kojem se pruža potpora.

Poslove pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju ili stručnog komunikacijskog posrednika u dječjem vrtiću ne može obavljati osoba za čiji rad u dječjem vrtiću postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22).

Kandidati moraju priložiti:

•prijavu na natječaj

•životopis

•dokaz o državljanstvu

•dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju

•potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu ne starije od 30 dana

•uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

a.) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)

b.) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.).

•potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere za dobrobiti djeteta sukladno čl. 25. st. 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja).

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije potpisivanja ugovora o radu.

Natječaj traje od 25.01.2023. do 02.02.2023. Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i isprave kojima dokazuje prednost prema posebnom zakonu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljiv način prestanak radnog odnosa kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka i sl.).

Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Osoba koja se poziva na ostvarivanje prednosti kod zapošljavanja temeljem čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužna je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prednosti propisane čl. 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupne na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostva rivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Prema odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka svi dokumenti zaprimljeni na ovom natječaju, poslani su slobodnom voljom ispitanika te se smatra da je ispitanik dao privolu za obradu svojih podataka. Podaci će biti obrađivani isključivo u svrhu provođenja natječaja. Predajom natječajne dokumentacije smatra se da kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se objave osobni podaci ( ime i prezime i stručna sprema).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić „Čavlić“, Čavja 49, 51219 Čavle s naznakom “Za natječaj - ne otvarati”.

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje. Vraćanje natječajne dokumentacije vrši se nakon odabira kandidata.

Prije odabira, predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici, pozvat će se da dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, putem web stranice vrtića.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Empleador: Dječji vrtić ČAVLIĆ.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: ČAVJA 49, 51219 ČAVLE

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2265035.

Ver las 285 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados › Trabajadores de los cuidados personales › Cuidadores de niños y auxiliares de maestros › Cuidadores de niños › cuidador infantil/cuidadora infantil ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: