Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Profesores de enseñanza secundaria > Pomoćnik/ica U Nastavi

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Búsqueda de Profesores de enseñanza secundaria en Croacia

Pomoćnik/ica U Nastavi

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria.

Professionals : Teaching professionals : Secondary education teachers : Secondary education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Osnovna škola Jure Filipovića Barban

Barban 1250

52207 Barban

KLASA:602-01/20-05/19

URBROJ:2168-02-01-20-1

Barban, 30.7.2020.

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

Osnovna škola Jure Filipovića Barban kao partner u projektu raspisuje

POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2020./2021.

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada: Osnovna škola Jure Filipovića Barban, Barban 150, 52207 Barban
 • Razred 2020./2021. 4. razred - 27 sati tjedno

 • Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020./2021.

  UVJETI:

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 • završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija za pomoćnika u nastavi

Poslovi pomoćnika u nastavi utvrđeni su člankom 2. i 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima ( NN 102/2018).

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od 9.rujna 2020. godine do 18.lipnja 2021. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela, e mail adresu) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu o završenom osposobljavanju i stečenoj djelomičnoj kvalifikaciji za pomoćnika u nastavi

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 – pročišćeni tekst i 152/14) dužan/a se u prijavi na javni poziv pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni poziv dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 10.8.2020. godine do 09.00 sati i dostavljaju se na adresu:

Osnovna škola Jure Filipovića Barban

Barban 150

52207 Barban

Za „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi“

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove (poveznica : http://os-barban.skole.hr/natje_aji_za_radna_mjesta ) najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OŠ Jure Filipovića Barban.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Barban 150, 52207 Barban

Identificador de la vacante:1887748.

Ver las 651 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: