Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Peones de explotaciones agrícolas > Pomoćni Komunalni Radnik/radnica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

POMOĆNI KOMUNALNI RADNIK/RADNICA. Croacia

Demanda en Croacia de Peones de explotaciones agrícolas

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Peones agropecuarios, pesqueros y forestales : Peones agropecuarios, pesqueros y forestales : Peones de explotaciones agrícolas.

Elementary occupations : Agricultural, forestry and fishery labourers : Agricultural, forestry and fishery labourers : Crop farm labourers

Descripción de la oferta de trabajo:

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novigrad Podravski na temelju članaka 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08. , 61/11., 04/18. i 112/19.) (u daljnjem tekstu: ZSN) raspisuje

O G L A S

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Novigrad Podravski, na radno mjesto: pomoćni komunalni radnik (l izvršitelj/ica m/ž) na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseca, uz probni rad od dva mjeseca. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem u službu propisane člankom 12. ZSN-a:1.punoljetnost, 2.hrvatsko državljanstvo i 3.zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijem u službu i raspored na radno mjesto, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:1.završenu osnovnu školu, 2. imati radno iskustvo od godinu dana na istim ili sličnim poslovima. Podnositelji prijava koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, obvezni su pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o tome. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Prijavi na Oglas potrebno je priložiti slijedeće: životopis, domovnicu ili preslik osobne iskaznice, svjedodžbu kojom se dokazuje stručna sprema, uvjerenje da protiv podnositelja prijave nije pokrenut te da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci od dana objave Oglasa), vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN, uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o stažu. Svi navedeni dokumenti moraju biti dostavljeni u izvorniku ili presliku.

Nepravodobne i nepotpune prijave na Oglas neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijava. Podnositelji prijava koji podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na Oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Oglas.Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa o tome će biti obaviješteni pisanim putem. Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

Na mrežnoj stranici: www.novigrad-podravski.hr dostupan je opis te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o oglasnom postupku. Na mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Općine Novigrad Podravski biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Prijave na Oglas podnose se na adresu: Općina Novigrad Podravski, Povjerenstvo za provedbu Natječaja, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 48325 Novigrad Podravski s naznakom „Prijava na Oglas za komunalnog radnika – ne otvarati" u roku osam dana od dana objave. O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon konačnosti (izvršnosti) rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni poštom će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Experiencia: 1 años.

Empleador: OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Trg dr Franje Tuđmana 4, 48325 Novigrad Podravski

Zamolba: Trg dr Franje Tuđmana 4, 48325 Novigrad Podravski

Identificador de la vacante:1977040.

Ver las 60 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Peones agropecuarios, pesqueros y forestales : Peones agropecuarios, pesqueros y forestales : Peones de explotaciones agrícolas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: