Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > ayudante de cocina > Pomoćni/a Kuhar/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

POMOĆNI/A KUHAR/ICA. Croacia

Ofertas en Croacia de ayudante de cocina

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales › Ayudantes de preparación de alimentos › Ayudantes de preparación de alimentos › Ayudantes de cocina › ayudante de cocina.

Traducción de la profesión: Elementary occupations › Food preparation assistants › Food preparation assistants › Kitchen helpers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križevci na 28. sjednici održanoj 26. siječnja 2023. raspisuje natječaj

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

POMOĆNI KUHAR/ICA

-na određeno, puno radno vrijeme, povećan opseg poslova- 1 izvršitelj/ica

Pristupnici/e uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

1. Životopis

2. Dokaz o stečenom obrazovanju

3. Dokaz o državljanstvu

4. Potvrdu/elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu evidentiranom u bazi podataka, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja

5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela navedenih u čl.25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

Svi traženi dokumenti prilažu se izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN broj 82/08).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN, br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz čl. 103. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Izravna poveznica na popis dokaza iz članka 103. navedenog Zakona za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića Križevci te oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Križevci na adresu:

Dječji vrtić Križevci, Matije Gupca 52, 48260 Križevci, s naznakom "Natječaj za pomoćnog kuhara/pomoćnu kuharicu."

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 08.02.2023. godine.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Križevci dana 31. siječnja 2023.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Matije Gupca 52, 48260 Križevci

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2267792.

Ver las 635 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales › Ayudantes de preparación de alimentos › Ayudantes de preparación de alimentos › Ayudantes de cocina › ayudante de cocina ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: