Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Especialistas en métodos pedagógicos > Pedagog/pedagoginja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de trabajo en Croacia de Especialistas en métodos pedagógicos

Pedagog/pedagoginja

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Especialistas en métodos pedagógicos.

Professionals : Teaching professionals : Other teaching professionals : Education methods specialists

Descripción de la oferta de trabajo:

 Temeljem čl.49.Statuta Dječjeg vrtića Jelsa  i  članka  26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97;107/07,94/13),Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Jelsa“ na 24.sjednici održanoj dana: 13. kolovoza 2019. godine, raspisuje: 

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

  1. PEDAGOG/INJA – jedan/naizvršitelj/ica na
  2. neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno) 

UVJETI:

 

- prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću(133/97)

 

Probni rad u trajanju 3 mjeseca.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu:

1.životopis

2.dokaz o stručnoj spremi u izvorniku ili preslici

3.uvjerenje o položenom stručnom ispitu

4.dokaz o hrvatskom državljanstvu

5.dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju( ne starije od 6 mjeseci)

a)uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

b)uvjerenje nadležnog  prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi  prekršajni postupak

6. elektronički zapis o radnopravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana 

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom  u izvorniku ili preslici dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja  na sljedeću adresu:              Dječji vrtić Jelsa , Jelsa 194, 21 465 Jelsa.  

                           .

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti prednost sukladno članku 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(Narodne novine br.121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

NAPOMENA: Ovaj natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Jelsa.                      

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ JELSA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: DJEČJI VRTIĆ JELSA, Jelsa 194, 21465 Jelsa

Identificador de la vacante:1784969.

Ver las 150 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Especialistas en métodos pedagógicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: