Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/odgojiteljica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacante de Maestros preescolares en Croacia

Odgojitelj/odgojiteljica

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Early childhood educators

Descripción de la oferta de trabajo:

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ (M/Ž) :

 • 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

  Uvjeti:

  -stručni prvostupnik predškolskog odgoja , odgojitelj predškolske djece ili

  magistar ranog i predškolskog odgoja

  -položen stručni ispit

  -zdravstvena sposobnost

  -radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke

  definirane čl.25. Zakona o predškolskom odgoju

  Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  -životopis

  -presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi

  -presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu

  -uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije

  od 6 mjeseci) prema čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.

  br. 10/97, 107/07, 94/13,98/19).

  -presliku dokaza o državljanstvu

  -presliku osobne iskaznice

  -elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

  Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužne su u

  prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju

  prema posebnom zakonu.

  Dokazi o ostvarivanju prednosti:

 • rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog

  rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog

  rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne starije od 6 mjeseci

 • dokaz o nezaposlenosti – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

  podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog za mirovinsko osiguranje

  ne starija od mjesec dana

 • preslika pravnomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku

  prethodnog zaposlenja

 • dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog

  hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz

  Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

 • potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj

  spremi (u slučaju kada se na natječaj ili oglas javlja zaposleni hrvatski branitelj ili

  član njegove obitelji)

 • presliku pravnomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu
 • Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu

  s čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima

  njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o

  ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici

  Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

  Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu

  s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

  uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,

  priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na

  adresu: Dječji vrtić Popovača, Popovača, Alojzija Stepinca 3 s naznakom:

  „za natječaj“ (u zatvorenoj omotnici).

  Zakašnjele prijave kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se

  razmatrati.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Dječjeg vrtića Popovača u zakonskom roku.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ POPOVAČA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Alojzija Stepinca 3, 44317 Popovača

Identificador de la vacante:1970289.

Ver las 940 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: