Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Odgojitelj / Odgojiteljica Predškolske Djece

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo en Croacia

Odgojitelj / Odgojiteljica Predškolske Djece

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju odluke Upravnog vijeća od 27.12.2018., Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan» raspisuje dana 10.01.2019.godine NATJEČAJ za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA :

  • 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme

 UVJET:

         -  PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ili STRUČNI STUDIJ ODGOVARAJUĆE VRSTE ili

         -  SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ ili SPECIJALISTIČKI STUDIJ ODGOVARAJUĆE VRSTE ili

         -   VŠS, ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE ili

         -   VŠS, NASTAVNIK PREDŠKOLSKOG ODGOJA

         -   POLOŽEN STRUČNI ISPIT

         -   PROBNI RAD 60 DANA

 

Uvjeti prema čl. 24. ,25.  i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 2.  Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N.133/97).

Za oglašena radna mjesta može se javiti kandidat oba spola.

 

Prijavi treba priložiti :

  • životopis
  • presliku domovnice
  • presliku diplome
  • dokaz o položenom stručnom ispitu
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 1 mjeseca (potvrda o nekažnjavanju)
  • vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
  • ovjeren elektronički zapis o radno pravnom statusu ne stariji od 1 mjeseca (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

 

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz čl. 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), da uz prijavu na natječaj dostave dokaze  iz čl.103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Predajom natječajne dokumentacije smatra se da je kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se podaci (ime i prezime) navedu u odgovoru na natječaj.

 

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta  podnose se na adresu:

Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan», Smokvik 7, 51500 Krk, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Opis poslova: odgojni rad s predškolskom djecom, koji uključuje planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu, pouku i razvoj govornih i misaonih sposobnosti te tjelesnih, duševnih i društvenih vještina djece predškolske dobi.

Mjesto rada: dječji vrtić na području Otoka Krka

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: SMOKVIK 7, KRK

NajavaTelefon: 051 667141

Zamolba: SMOKVIK 7, 51500 KRK

Identificador de la vacante:1702245.