Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/odgojiteljica Predškolske Djece

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE. Croacia

Oferta de Maestros preescolares en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Early childhood educators

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova: rad s djecom predškolske dobi.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 12.05.2021. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje

NATJEČAJ

Za radno mjesto

-ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE-

-1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, zbog povećanja opsega posla-

UVJETI

-Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Vrtiću (NN 133/97): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (VŠS), kao i završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja (VSS), položen stručni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova-

 1. Na natječaj se, pod istim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
 2. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju u originalu ili preslici:

  -dokaz o stručnoj spremi,

  -dokaz o državljanstvu ili presliku osobne iskaznice,

  -životopis,

  -dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 6 mjeseci) i to:

  a)uvjerenje odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.),

  b)uvjerenje odnosno potvrdu Prekršajnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.).

 3. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužan se je u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze propisane zakonom, ali ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 4. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) javno su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

  https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166

  Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji naveden je na sljedećoj poveznici:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 5. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na Oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 6. Prijave na natječaj sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU, NA ODREĐENO VRIJEME“ poštom preporučeno na adresu Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, 51250 Novi Vinodolski.
 7. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 8. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana donošenja odluke.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ 'FIJOLICA'.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Dječji vrtić FIJOLICA, Lokvica 4, 51250 Novi Vinod

Identificador de la vacante:1982260.

Ver las 949 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: