Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj / Odgojiteljica Predškolske Djece

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta en Croacia de Maestros preescolares

Odgojitelj / Odgojiteljica Predškolske Djece

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Early childhood educators

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 66. Statuta Dječjeg vrtića „Velika“ i članka 24. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Velika“, Vladimira Nazora 1/g, 34 330 Velika, raspisuje

NATJEČAJ

Za prijam radnika u radni odnos

1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE-neodređeno-puno radno vrijeme

I. UVJETI:

1. završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojom je stečena viša stručna sprema u skladu s ranije važećim propisima, sveučilišni diplomski studij ranog i predškolskog obrazovanja

2. položen stručni ispit

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u radni odnos:

1. dokaz o državljanstvu

2. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja/ice (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o prijmu u radni odnos)

3. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).

II. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu (domovnica/ osobna iskaznica)

3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi

4. dokaz o položenom stručnom ispitu

5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak- ne starije od 6 mjeseci

6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak- ne starije od 6 mjeseci

7. elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a, ne starije od

mjesec dana

8. vlastoručno potpisana izjava kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz

Članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,

98/19).

III. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste

u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

IV. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju,

moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu

dokumentaciju prema posebnom zakonu, i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo

pod jednakim uvjetima.

Kandidat može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 101. Zakona

o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17- u

nastavku teksta: Zakon o hrvatskim braniteljima), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i

civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,

103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s

invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18- u nastavku teksta: Zakon o profesionalnoj

rehabilitaciji) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02,

47/10, 80/101, 93/11- u nastavku teksta: Ustavni zakon) i dužan je u prijavi na natječaj

pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim

uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o

hrvatskim braniteljima, uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju

traženih uvjeta i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka

103. Zakona o hrvatskim braniteljima, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih

branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona

o profesionalnoj rehabilitaciji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju

traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 22.

ustavnog zakona uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije

dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja

2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na

natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a

sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

V. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam (8)

dana od dana objave natječaja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda

za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Velika ISKLJUČIVO POŠTOM na adresu: DJEČJI VRTIĆ

„VELIKA“, Vladimira Nazora 1/g, 34 330 Velika, s naznakom „Za natječaj-odgojitelj“.

VI. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u

natječaju.

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se.

VII. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima

prijavljenim na natječaj.

VIII. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 1 años.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ VELIKA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Vladimira Nazora 1/g, 34 330 Velika

Identificador de la vacante:1969732.

Ver las 940 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: