Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/odgojiteljica Predškolske Djece

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de Maestros preescolares en Croacia

Odgojitelj/odgojiteljica Predškolske Djece

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Early childhood educators

Descripción de la oferta de trabajo:

DJEČJI VRTIĆ RUŽICA

GORIČAN

ŠKOLSKA 14

U Goričanu, 24. veljače, 2021.

UPRAVNO VIJEĆE

DJEČJEG VRTIĆA RUŽICA

GORIČAN

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13), čl.26. i čl. 28., upravno vijeće vrtića je donijelo

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za radno mjesto odgojitelja

za rad s djecom s teškoćma u razvoju na određeno puno radno vrijeme

ODGOJITELJICA: - jedna izvršiteljica za rad na određeno puno radno vrijeme

Rad na Projektu: ˝Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog

odgoja i obrazovanja˝

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju uvjete

natječaja.

Uvjeti:-prema čl. 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

( NN10/97, 107/07, 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Razina obrazovanja:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • potvrda ili elektronski ispis o podacima evidentiranim u evidenciji HZMO (staž)
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci)
  • vlastoručno potpisana izjava da za zasnivanje radnog odnosa ne postoje zapreke sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

    Napomena: - radno iskustvo kao asistent djeci s teškoćama u razvoju minimalno godinu dana

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici svu traženu dokumentaciju.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje uz vlastoručni potpis uz popis priloženih priloga.

Osobe koje ostavruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu:

-osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a ne mogu je ostvarivati osobe kojima je radni odnos prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.

- osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

-osoba koja je poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidatima koji nisu izabrani dostavlja se pisana obavijest.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči HZZ-a i Dječjeg vrića ˝Ružica˝ Goričan 24.02.2021. i traje do 02.03.2021.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić ˝Ružica˝ Goričan, Školska 14, 40324 Goričan - za natječaj.

Ravnateljica: Ružica Horvat, prof. Predsjednik Upravnog vijeća:

Ivan Horvat

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: Dječji vrtić Ružica.

Instrucciones para solicitar:

Email: hotmail.com" rel="nofollow">vrticruzicahotmail.com NajavaMobitel: 098 1819674

Identificador de la vacante:1949435.

Ver las 974 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: