Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Odgojitelj/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de trabajo en Croacia

Odgojitelj/ica

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Malešnica“ raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

NA ODREĐENO VRIJEME S PUNIM RADNIM VREMENOM

jedan/a (1) izvršitelja/ice za obavljanje poslova radnog mjesta:

ODGOJITELJ/ICA

Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI za radno mjesto su:

- prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97): završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno sveučilišni diplomski ili specijalistički studij za odgojitelja, položen stručni ispit te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

PRIJAVA na natječaj mora biti vlastoručno potpisana, sadržavati naznaku radnog mjesta i vrste radnog odnosa za koje se prijavljuje te sljedeće priloge (preslika):

1. životopis (vlastoručno potpisan)

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika) 

4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

5. potvrda o radno pravnom statusu (elektronički ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) - ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja

6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25.  st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja    https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić „Malešnica“, Zagreb, D. Cesarića 4 - „Za natječaj - odgojitelj/ica na određeno vrijeme“

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Malešnica“ dana 14.03.2019.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ MALEŠNICA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: D. Cesarića 4, 10090 Zagreb

Identificador de la vacante:1730754.