Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ODGOJITELJ/ICA. Croacia

Búsqueda de Maestros preescolares en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Early childhood educators

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sunce“, Zagreb, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica, četiri (4) izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme, odlazak u mirovinu.

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente u preslici:

a) životopis,

b) dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

c) dokaz o hrvatskom državljanstvu,

d) uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), ne starije od 30 dana,

e) elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), uz ostale dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su priložiti i odgovarajuće dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „Sunce“, III. Poljanice 2, 10040 Zagreb, uz naznaku: „Za natječaj - odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme“.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Vrtića www.vrtic-sunce.zagreb.hr u roku od osam dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća.

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem, odnosno: nepravodobne, nepotpune, nepotpisane i primljene elektronskim putem, neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od 25.06.2020.- 02.07.2020.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 4.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ SUNCE.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: III. Poljanice 2, 10040 Zagreb

Identificador de la vacante:1878513.

Ver las 1,197 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: