Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/ica Predškolskog Odgoja I Obrazovanja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA. Croacia

Ofertas de Maestros preescolares en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Early childhood educators.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 61. Statuta Dječjeg vrtića Bambi Sunja i Odlukom Upravnog vijeća KLASA:601-06/23-01/29, URBROJ: 2176-75-03-23-6 od 20.9.2023. Upravno vijeće, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - 1 izvršitelj (m/ž) za rad u Dječjem vrtiću Bambi Sunja, na određeno puno radno vrijeme, zamjena do isteka mandata ravnatelja

Uvjeti su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to:

- Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:

a) preddiplomski sveučilišni studij,

b) preddiplomski stručni studij,

c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,

d) diplomski sveučilišni studij,

e) specijalistički diplomski stručni studij

- Utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova

Uz vlastoručno potpisanu pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u presliku:

  • životopis,
  • presliku dokaza o stručnoj spremi,
  • elektronički zapis od HZMO,
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za kazneno djelo navedeno u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 3 mjeseca,
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za prekršaj naveden u čl. 25. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 3 mjeseca
  • potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starija od 3 mjeseca,
  • izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona za prijem u radni odnos (vlastoručno potpisana),
  • dokaz o državljanstvu,

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete

Uvjeti: Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17,

98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,

98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju

priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,

58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA“, potrebno je dostaviti poštom na adresu Dječji vrtić Bambi Sunja, Ljudevita Posavskog 55a, 44210 Sunja.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Prijave dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana 25.9.2023. i važi do 3.10.2023. godine.

Prijavom na natječaj pristupnik daje Privolu Dječjem vrtiću Bambi Sunja da njegove osobne podatke prikuplja, objavljuje i čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ BAMBI SUNJA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Ljudevita Posavskog 55a, Sunja

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 27 de Septiembre de 2023, y con identificador de la vacante:2389195.

Ver las 263 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: