Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/ica Predškolske Djece

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Croacia

Ofertas en Croacia de Maestros preescolares

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Early childhood educators.

Descripción de la oferta de trabajo:

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Dječji vrtić „En ten tini“ po odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „En ten tini“, raspisuje

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću „En ten tini“ za radno mjesto:

1. odgojitelj predškolske djece – 4 izvršitelja, VSS/VŠS rad na određeno puno radno vrijeme

UVJETI: prema čl. 24. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13), čl. 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih radnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i čl. 7. Privremenog pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „En ten tini“.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Radni odnos se zasniva uz probni rok od 4 mjeseca za kandidate s VŠS, odnosno 6 mjeseci za kandidate s VSS.

Uz prijavu/ zamolbu za natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba), presliku osobne iskaznice, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrda /uvjerenje o tome da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (Kazneni sud), potvrda /uvjerenje o tome da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (Prekršajni sud).

U skladu s člankom 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152,14, 39/18, 32,20) uz prijavu na natječaj dužni su se pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaz o invaliditetu (čl. 9. st. 2. i 3.), dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (čl. 9. st. 18. i 19.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dužni su priložiti dokaz o priznatom statusu prednosti, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN42/18) prijavom na natječaj smatra se da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacije, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se e-mailom na adresu el. pošte:

vrtic.ententinizagreb.hr

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem, odnosno nepravodobne i nepotpune neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana donošenja odluke objavom na mrežnim stranicama DV “Ent ten tini”. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 30.03.2022. i traje do 28.05.2022.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 3.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: Dječji vrtić En ten tini.

Instrucciones para solicitar:

Email: vrtic.ententinizagreb.hr

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 22 de Mayo de 2022, y con identificador de la vacante:2131908.

Ver las 140 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: