Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/ica Predškolskog Odgoja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA. Croacia

Empleos de Maestros preescolares en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Early childhood educators.

Descripción de la oferta de trabajo:

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Dječji vrtić Medvjedići Rugvica

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 023-01/23-01/26

URBROJ: 238/26-180-23-3

Rugvica, 30.01.2023.

Na temelju odredbi članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22) i članka 42. Potpunog teksta Statuta Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica na 34. sjednici održanoj dana 30.01.2023. godine donijelo je

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta

1. ODGOJITELJ

VRSTA RADNOG ODNOSA:

Jedan ( 1 ) izvršitelj/izvršiteljica na određeno, puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto:

Prema odredbama članka 24. i članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22) te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću („Narodne Novine“ broj: 133/97):

 • viša stručna sprema, odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima / odgojitelj predškolske djece, odnosno stručni prvostupnik predškolskog odgoja / visoka stručna sprema, odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij – magistar ranog i predškolskog odgoja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću
 • položen stručni ispit za rad u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
 • probni rad 90 dana

Kandidati uz osobno potpisanu prijavu, molbu na natječaj prilažu u preslici:

 • životopis;
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/oslobođena polaganja stručnog ispita
 • dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica, putovnica ili vojna iskaznica);
 • dokaz o radnom stažu ( elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja);
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22), ne starije od dana objave natječaja;
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22), ne starije od dana objave natječaja;
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb ( prema mjestu stanovanja ) da kandidatu/kandidatkinji nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju , ne stariju od dana objave natječaja.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti predloženi kandidat/kandidatkinja dužan/dužna je priložiti po donošenju odluke o odabiru kandidata/kandidatkinje.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat/kandidatkinja koji bude izabran/a u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, te koja je vlastoručno potpisana.

Do donošenja odluke o izboru natječaj može biti poništen.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim/om na natječaj.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj: 121/17, 98/19 ) dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti sve potrebne dokaze iz navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843) .

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem, odnosno nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 10 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama ( Internet stranicama ) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja/odgojiteljicu Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica – NE OTVARATI“ na adresu: Dječji vrtić Medvjedići Rugvica, Školska ulica 18; Jalševec Nartski, 10 370 Dugo Selo.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica, te na web stranici Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća dječjeg vrtića.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 1 años.

Empleador: Dječji vrtić Medvjedići Rugvica.

Instrucciones para solicitar:

Email: infodv-medvjedici.hr

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2267685.

Ver las 277 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: