Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Odgojitelj/ica Predškolske Djece

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Croacia

Oferta de trabajo en Croacia

Descripción de la oferta de trabajo:

Uvjeti natječaja:

Prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Vlastoručno potpisanoj prijavi  treba priložiti:

• dokaze o stručnoj spremi  ,

• uvjerenje o položenom stručnom ispitu

• potvrdu  ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje

• domovnicu i životopis, uvjerenje da se protiv kandidata/nje ne vodi  kazneni postupak za djela iz čl. 25.st.1.   Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) ne starije od šest mjeseci.

• Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

• Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14 i 39 /18) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

• Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

• Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14 i 39 /18)  uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

O ishodu natječaja dječji vrtić će izvijestiti kandidate u roku 8 dana od dana donošenja odluke.

Natječaj će biti objavljen na web stranici i oglasnim pločama Vrtića.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Hanamanova 3a, 10000 Zagreb

Identificador de la vacante:1702619.