Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/ica Predškoleske Djece

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLESKE DJECE. Croacia

Trabajar de Maestros preescolares en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Early childhood educators

Descripción de la oferta de trabajo:

Uvjeti za radno mjesto:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

Uz prijavu priložiti:

kratak životopis

presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu

dokaz o radnom stažu-potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu

preslika osobne iskaznice

presliku domovnice

uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjesec

vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici

Kanditati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti strulne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08).

Kandidati koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti , dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela ili neko od prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon obavljenog izbora kandidata.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati biti će obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu:

Dječji vrtić Duga Resa, Ulica dr. Ivana Banjavčića 2, 47250 Duga Resa

s naznakama: „za natječaj za odgojitelja/icu - određeno “

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 1 años.

Empleador: Dječji vrtić Duga Resa.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA, Ul.dr. Ivana Banjavčića 2,

Identificador de la vacante:1948077.

Ver las 940 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: