Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Conductores de vehículos y máquinas de tracción animal > Nosač/nosačica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Empleos en Croacia de Conductores de vehículos y máquinas de tracción animal

Nosač/nosačica

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Peones de la minería, la construcción, la industria manufacturera y el transporte : Peones del transporte y almacenamiento : Conductores de vehículos y máquinas de tracción animal.

Elementary occupations : Labourers in mining, construction, manufacturing and transport : Transport and storage labourers : Drivers of animal-drawn vehicles and machinery

Descripción de la oferta de trabajo:

Temeljem članka 21. Statuta Opće bolnice Varaždin i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“  broj 128/17.)  Ravnatelj Opće bolnice Varaždin raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos (m/ž)

- nosač – pet (5) izvršitelja  m/ž - na neodređeno vrijeme

     

UVJETI:

 

  • NKV radnik/ica

     

    Kandidati su uz molbu dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u preslici/originalu i to :

  • dokaz o završenoj osnovnoj školi
  • domovnica
  • životopis dostaviti u europskom formatu ( Europass )
  • popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Ako za radno mjesto postoji potreba polaganja ispita radi stjecanja određenih znanja i vještina ili je to propisano posebnim propisima, radnika se može zaposliti na radno mjesto uz uvjet da ispit položi u roku od 1 godine od zasnivanja radnog odnosa, a u slučaju da radnik u navedenom roku ispit ne položi, može mu se otkazati ugovor o radu.

 Kandidati koji će obavljati poslove u zdravstvenoj djelatnosti koja uključuje rad s djecom ne mogu se primiti u radni odnos za obavljanje poslova u zdravstvenoj djelatnosti koja uključuje rad s djecom prije nego dokažu da nisu pravomoćno osuđeni za neko od kaznenih djela iz glave XVI. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17.) i Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. istog Zakona – kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu Općoj bolnici Varaždin za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, a u svrhu odabira kandidata/kinja za zapošljavanje, na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, na objavu imena i prezimena odabranog/e kandidata/kinje na oglasnim pločama i na web stranici Opće bolnice Varaždin te da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno općim aktima Opće bolnice Varaždin.

Obrazac privole kao privitak natječaju nalazi se na web stranici Opće bolnice Varaždin www.obv.hr link ili u urudžbenom zapisniku Opće bolnice Varaždin. Bez uredno popunjene i priložene privole prijavi na natječaj, prijava će se smatrati neurednom i nepotpunom i ista će se odbaciti.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u molbi pozvati na to pravo, odnosno uz molbu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13.,152/14 i 39/18.), dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.), uz molbu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14 i 39/18.) , uz molbu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz o invaliditetu.

Kandidati će biti pozvani na provjeru znanja. Vrijeme i mjesto provjere znanja objavit će se na web- stranici Opće bolnice Varaždin; www.obv.hr i na oglasnoj ploči Opće bolnice Varaždin. 

Odluka o odabiru kandidata objavljuje se na web-stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice Varaždin.

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u „Narodnim novinama“ , na adresu: Opća bolnica Varaždin, 42000 Varaždin, Ivana Meštrovića 1 u zatvorenoj kuverti s naznakom „za natječaj _______________________“  i „ne otvaraj“- obvezno je potrebno navesti za koji natječaj i koje se radno mjesto kandidati  javljaju.

Ukoliko se kandidat/kinja javlja na više radnih mjesta potrebno je dostaviti svaku prijavu odvojeno.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.  

  

Opis poslova: poslovi nosača/ice.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 5.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OPĆA BOLNICA VARAŽDIN.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: IVANA MEŠTROVIĆA 1, 42000 VARAŽDIN (s naznakom)

Identificador de la vacante:1759115.

Ver las 20 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Peones de la minería, la construcción, la industria manufacturera y el transporte : Peones del transporte y almacenamiento : Conductores de vehículos y máquinas de tracción animal ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: