Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > escultor/escultora > Nastavnik/ca Stručnih Predmeta

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA. Croacia

Vacantes de escultor/escultora en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Artistas creativos e interpretativos › Artistas de artes plásticas › escultor/escultora.

Traducción de la profesión: Professionals › Legal, social and cultural professionals › Creative and performing artists › Visual artists.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3/3, raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3/3, za radno mjesto

  1. Nastavnik/ica stručnih predmeta iz područja likovne umjetnosti i dizajna – na nedređeno i puno radno vrijeme 40 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica

(profil: akademski slikar, mag. slikarstva,)

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. i članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 1/96. i 80/99.).

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj, u kojoj kandidat navodi osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, potrebno je priložiti životopis te dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja:

  • diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatima. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originalne isprave ili ovjerene preslike.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je u prijavi se pozvati na ovo pravo, na način da uz prijavu na natječaj priloži sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17., 98/19., 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 38/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (»Narodne novine«, br. 57/96., 21/00.- Odluka Ustavnog suda RH) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 158/03.,198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“, br. 82/15, 70/19, 47/20) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole primijenjene umjetnosti i dizajna.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, br. 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se u ovom natječaju koriste u muškom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nakon isteka natječajnog roka provest će se postupak vrednovanja kandidata putem razgovora (intervjua), sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna. Na mrežnoj stranici Škole http://www.ss-primijenjenaumjetnostidizajn-zd.skole.hr/ objavit će se vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua). Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Škola izvješćuje sve kandidate o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Škole http://www.ss-primijenjenaumjetnostidizajn-zd.skole.hr/ a iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, Škola izvješćuje sve kandidate o rezultatima natječaja i preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Škola primijenjene umjetnosti i dizajna , Perivoj Vladimira Nazora 3/3, 23000 Zadar, s naznakom „za natječaj“.

Natječaj je otvoren od 18.09.2023. do 26.09.2023. godine.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba:  Perivoj Vladimira Nazora 3/3, 23000 Zadar

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 18 de Septiembre de 2023, y con identificador de la vacante:2384513.

Ver las 2 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Artistas creativos e interpretativos › Artistas de artes plásticas › escultor/escultora ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: