Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Arquitectos > Nastavnik/ca Predmeta Prijevoz Putnika

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NASTAVNIK/CA PREDMETA PRIJEVOZ PUTNIKA. Croacia

Demanda de Arquitectos en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de las ciencias y de la ingeniería › Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores › Arquitectos.

Traducción de la profesión: Professionals › Science and engineering professionals › Architects, planners, surveyors and designers › Building architects.

Descripción de la oferta de trabajo:

  • Nastavnik/ca predmeta Prijevoz putnika, jedan izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 5 sata tjedno neposrednog odgojno obrazovnog rada i pripadajuća količina ukupnog tjednog radnog vremena

UVJETI:

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), moraju biti zadovoljeni posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskim ustanovama, a koji su propisani odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,52/14.,7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22), Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN broj 1/96, 80/99) Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18 i 69/22) te nastavnim planovima i programima odgovarajućeg područja.

Potrebna stručna sprema:

  • Sukladno članku 27. stavku 1. točki 11. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu i životopis, kandidati/kinje dužni su priložiti neovjerene preslike sljedećih dokumenata:

  • diploma, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

  • potvrdu o stečenim pedagoškim kompetencijama

  • potvrdu da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a koja ne smije biti starija od dana raspisivanja natječaja

  • dokaz o državljanstvu

  • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Nakon izbora kandidata, a prije sklapanja ugovora o radu potrebno je dostaviti originalne dokumente na uvid.

U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti adresu, odnosno e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja.

Ukoliko kandidat/kinja koji se prijavljuje na natječaj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u svojoj zamolbi dužan/na se je pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidate/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama članka 102. stavka 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017., NN 98/19, 84/21) pozivamo da dostave dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Upute o navedenom nalaze se na linku:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavcima 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/21) pozivamo da u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju dostave dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona.

Upute o navedenom nalaze se na linku:

https://www.zakon.hr/z/2851/Zakon-o-civilnim-stradalnicima-iz-Domovinskog-rata

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, na poziv Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Srednjoj školi Čazma: http://ss-cazma.skole.hr/upload/ss-cazma/images/static3/775/attachment/Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja.pdf

Ako kandidat/kinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

Procjena, odnosno testiranje kandidata provodit će se sukladno odredbi članka 13. stavka 1. točke 1, članka 14. i 15. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Srednjoj školi Čazma: http://ss-cazma.skole.hr/upload/ss-cazma/images/static3/775/attachment/Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja.pdf te http://ss-cazma.skole.hr/skola/pravilnici

Svi kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Natječaj se objavljuje 31.01.2023. godine na oglasnoj ploči i web stranici Srednje škole Čazma te na oglasnoj ploči i web stranici Zavoda za zapošljavanje.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja neposredno u tajništvo Srednje škole Čazma, ili putem pošte na adresu:

Srednja škola Čazma, Čazma 43 240, Livadarska 30, p.p. 32 s naznakom „za natječaj“

Nepotpune zamolbe te zamolbe koje pristignu izvan natječajnog roka neće se razmatrati.

O ishodu natječaja svi kandidati bit će obaviješteni putem web stranice Srednje škole Čazma, odnosno, sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Srednjoj školi Čazma.

.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: SREDNJA ŠKOLA ČAZMA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Livadarska 30, 43240 Čazma, pp 32, 43240 Čazma

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2267783.

Ver las 33 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de las ciencias y de la ingeniería › Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores › Arquitectos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: