Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > profesor de literatura en educación secundaria/profesora de literatura en educación secundaria > Nastavnik/ca Na Odjelu Za Lingvistiku

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NASTAVNIK/CA NA ODJELU ZA LINGVISTIKU. Croacia

Trabajo de profesor de literatura en educación secundaria/profesora de literatura en educación secundaria en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de enseñanza secundaria › Profesores de enseñanza secundaria › profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachillerato › profesor de literatura en educación secundaria/profesora de literatura en educación secundaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Secondary education teachers › Secondary education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju Odluke X. Stručnog vijeća za društveno područje u akad. god. 2021./2022., klasa: 112-01/22-01/02, urbroj: 2198-1-79-10-22-18 od 4. 7. 2022., Odluke X. Stručnog vijeća za biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i interdisciplinarno područje znanosti u akad. god. 2021./2022., klasa: 112-01/22-01/02, urbroj: 2198-1-79-11-22-19 od 6. 7. 2022., i Odluke X. Stručnog vijeća za humanističko područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje umjetnosti u akad. god. 2021./2022., klasa: 112-01/22-01/02, urbroj: 2198-1-79-10-22-29 od 11. 7. 2022., Sveučilište u Zadru raspisuje zajednički javni

NATJEČAJ

13. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača, na određeno vrijeme (do povrata djelatnika), u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, na Odjelu za lingvistiku;

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN br. 93/14., 127/17, 98/19), uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Prijave na natječaj dostaviti poštom na adresu: Sveučilište u Zadru, 23000 Zadar, M. Pavlinovića 1.

Zbog trenutne epidemiološke situacije u kojoj se nalazimo zbog širenja bolesti COVID-19 natječajna dokumentacija iznimno se može dostaviti putem poveznice https://forms.gle/7nUEyvcPoDWMxmo89.

Obrazac prijave za radna mjesta (zahtjev za pokretanje postupka izbora) može se preuzeti na stranici: http://www.unizd.hr/o-nama/ustrojstvo/rektorat/ured-za-kadrovske-administrativne-poslove-i-poslove-arhiva/obrasci.

Prijavi na natječaj za izbor u nastavno zvanje prilaže se u dva primjerka:

– curriculum vitae,

– radove (stručne, pregledne i dr.) i njihov popis podijeljen u dvije skupine: radove objavljene do posljednjeg izbora ili reizbora i na nove radove, objavljene nakon toga,

– dokaz o stručnoj spremi ili znanstvenom stupnju,

– dokaz o radnom iskustvu u struci,

– dokumente iz kojih se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete Rektorskog zbora,

– izvješće o nastavnom radu,

– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države,

– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),

– dokaz o pozitivno ocijenjenim rezultatima institucijskog istraživanja kvalitete nastavnog rada pristupnika ili dokaz o pozitivno ocjenjenim rezultatima studentske ankete, koju provodi visoko učilište (za pristupnike u postupku reizbora ili izbora u više zvanje),

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijma u javnu službu prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, te imaju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

S pristupnicima koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti razgovor. Ako pristupnik ne pristupi razgovoru, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište u Zadru može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Sveučilište može poništiti javni natječaj bez navođenja razloga.

Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

Izbor će biti izvršen u zakonskom roku, a pristupnici obaviješteni u roku od 8 dana od izbora objavom informacije o odabranom kandidatu na mrežnim stranicama Sveučilišta pod rubrikom »Natječaji«.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 3 años.

Empleador: SVEUČILIŠTE U ZADRU.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: M. Pavlinovića 1, 23000 Zadar

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Agosto de 2022, y con identificador de la vacante:2185477.

Ver las 9 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de enseñanza secundaria › Profesores de enseñanza secundaria › profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachillerato › profesor de literatura en educación secundaria/profesora de literatura en educación secundaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: