Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Nastavnik / Nastavnica Tube

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de trabajo en Croacia de Maestros de enseñanza primaria

Nastavnik / Nastavnica Tube

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u GŠ Josipa Hatzea, GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA – SPLIT objavljuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

NASTAVNIK/CA TUBE – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme od 9 sati tjedno (5 sati neposredne nastave), do 31.08.2021. godine.

Uvjeti:

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju, odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa jesu i poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

Na ovaj natječaj mogu se javiti kandidati oba spola.

Potrebna natječajna dokumentacija:

  • vlastoručno potpisana prijava na natječaj, s naznakom na koje se radno mjesto kandidat prijavljuje;
  • životopis, vlastoručno potpisan;
  • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja, kojom je kandidat stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada, sukladno propisu;
  • domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu;
  • rodni list, ukoliko je na dokumentu o stručnoj spremi navedeno ranije prezime;
  • dokaz o potrebnim pedagoškim kompetencijama (položenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju), a sukladno propisu;
  • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne stariji od dana objave ovog natječaja (tzv. „potvrda o nekažnjavanju“);
  • elektronički radno-pravni status, odnosno potvrda o stažu iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Prijava na natječaj, odnosno životopis, treba sadržavati i e-mail adresu (elektroničku poštu) kandidata.

Isprave uz prijavu na natječaj prilažu se u neovjerenoj preslici. Kandidat koji bude izabran na radno mjesto iz ovog natječaja dužan je predočiti izvornike isprava prije sklapanja ugovora o radu.

Natječajna dokumentacija prijavljenim kandidatima se ne vraća.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju trebaju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti i svu propisanu dokumentaciju prema tom posebnom zakonu.

Sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17.), Glazbena škola Josipa Hatzea poziva osobe iz članka 102. stavaka 1.-3. navedenog zakona da dostave dokaze iz stavka 1. članka 103. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Glazbena škola Josipa Hatzea objavljuje poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo kandidat koji podnese i potpunu i pravovremenu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja. Nepotpune i/ili nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravovremeno dostavili potpunu prijavu i ispunjavaju uvjete natječaja mogu, po potrebi, biti pozvani na dodatne procjene i testiranja, o čemu će biti obaviješteni e-mailom i putem obavijesti na mrežnim stranicama Škole.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu svojih osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i drugom propisu/ugovoru, odnosno daje suglasnost na objavu svojega imena i prezimena na mrežnoj stranici Škole, za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava kandidata na ovaj natječaj je 8 dana od dana njegove objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Glazbene škole Josipa Hatzea u Splitu.

Prijave na natječaj mogu se dostaviti osobno, uručivanjem u tajništvu Škole, ili poštom preporučeno, na adresu: Glazbena škola Josipa Hatzea, Trg Hrvatske bratske zajednice 3, 21000 Split, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole u roku od 8 dana od dana izbora kandidata.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Glazbena škola Josipa Hatzea, Trg Hrvatske bratske

Zamolba: Glazbena škola Josipa Hatzea, Trg Hrvatske bratske

Identificador de la vacante:1941221.

Ver las 1,155 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: