Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Arquitectos > Nastavnik/nastavnica Stručnih Predmeta U Sektoru Umjetnost (nacrtna Geometrija, Oblikovanje Interijera)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NASTAVNIK/NASTAVNICA STRUČNIH PREDMETA U SEKTORU UMJETNOST (NACRTNA GEOMETRIJA, OBLIKOVANJE INTERIJERA)

Oferta de empleo de Arquitectos en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores : Arquitectos.

Professionals : Science and engineering professionals : Architects, planners, surveyors and designers : Building architects

Descripción de la oferta de trabajo:

N A T J E Č A J

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Nastavnika/ca stručnih predmeta u sektoru umjetnost (Nacrtna geometrija, Oblikovanje interijera)

– 1. izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme – 2,2 sata dnevno (6 sati nastave)

  • dipl. ing. arhitekture
  • mag. ing. arhitekture i urbanizma

Uvjeti: Opći uvjeti sukladno Zakonu o radu (»Narodne novine«, br. 93/14, 127/17) te uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 1/96, 80/99) i Nastavnom planu i programu za pojedini nastavni predmet.

Uz pisanu prijavu koja je vlastoručno potpisana dostaviti (preslici):

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma ili svjedodžba),
  • dokaz o državljanstvu (domovnica),
  • potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • uvjerenje nadležnog suda da nemaju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od devedeset dana od dana objave natječaja,
  • ostali dokumenti o osposobljenosti ili nagrađivanju (uvjerenje o položenom stručnom ispitu, potvrda o završenom pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj naobrazbi, itd.)
  • potpisanu izjavu o davanju privole za obradu osobnih podataka u natječajnom postupku, a koja se nalazi u prilogu ovog natječaja odnosno na WEB stranici Škole http://www.ss-sudigo-zabok.skole.hr/pravni-poslovi/dokumenti/natjecaji/ uz natječaj.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17), upućuju se na popis dokaza koji se nalaze se na slijedećoj poveznici: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Zaposlenje u Školi ne može ostvariti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Izabrani kandidat nakon izbora dužan je dostaviti izvornike traženih dokumenata te se može od Ministarstva pravosuđa zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja za fizičke osobe sukladno članku 13. Zakona o pravnim posljedicama osude, rehabilitaciji i kaznenoj evidenciji (»Narodne novine« br. 143/12. i 105/15.). Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Formalni kandidati s liste kandidata pozivaju se na testiranje koje obuhvaća opći dio, posebni dio i razgovor (intervju). Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Prijave dostaviti: u roku 8 dana od dana objave na adresu: Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, 49210 Zabok, s napomenom „ZA NATJEČAJ – »naziv radnog mjesta ili nastavnog predmeta, npr. BIOLOGIJA«“.

Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu testiranja, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na WEB stranici Škole http://www.ss-sudigo-zabok.skole.hr/pravni-poslovi/dokumenti/natjecaji/ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Zabok,Prilaz prof.Ivana Vrančića 5

Identificador de la vacante:1801987.

Ver las 90 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores : Arquitectos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: