Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > profesor de literatura en educación secundaria/profesora de literatura en educación secundaria > Nastavnik/nastavnica Predmeta Hrvatski Jezik

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo en Croacia de profesor de literatura en educación secundaria/profesora de literatura en educación secundaria

Nastavnik/nastavnica Predmeta Hrvatski Jezik

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de enseñanza secundaria › Profesores de enseñanza secundaria › profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachillerato › profesor de literatura en educación secundaria/profesora de literatura en educación secundaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Secondary education teachers › Secondary education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

- nastavnički poslovi

Uvjeti: prof./mag.educ. hrvatskog jezika i književnosti; dipl. kroatolog; prof. hrvatske kulture...

Uvjeti: Opći uvjeti sukladno Zakonu o radu (»Narodne novine«, br. 93/14, 127/17, 98/19) te posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 1/96, 80/99) te nastavnom planu i programu odnosno kurikulumu za pojedini nastavni predmet.

Uz vlastoručno potpisnu prijavu kandidati za natječaj trebaju dostaviti:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o potrebnoj stručnoj spremi kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme
  • uvjerenje nadležnog suda da nemaju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  • ostali dokumenti o osposobljenosti, ako ih posjeduju (uvjerenje o položenom stručnom ispitu, potvrda o završenom pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj naobrazbi, itd.).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48. st.1. - 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Izabrani kandidat nakon izbora dužan je dostaviti izvornike traženih dokumenata.

Za izabranog kandidata tražit će se od:

  • Ministarstva pravosuđa izdavanje posebnog uvjerenja za fizičke osobe sukladno članku 13. Zakona o pravnim posljedicama osude, rehabilitaciji i kaznenoj evidenciji (»Narodne novine« br. 143/12, 105/15 i 32/17.). Zaposlenje u Školi ne može ostvariti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i
  • provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove.

Probni rad sukladno propisima.

Prijavom na Natječaj kandidat je suglasan da Srednja škola Pregrada može prikupljati, koristiti i obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18).

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja, odnosno osoba koja ne ispunjava formalne uvjete, samo u slučaju da se na natječaj nije prijavila niti jedna osoba s formalnim uvjetima.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Formalni kandidati s liste kandidata koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Škole, pristupaju testiranju koje u pravilu obuhvaća opći dio, posebni dio i razgovor (intervju), a sve sukladno Pravilniku o procjeni, vrednovanju i postupku zapošljavanja kandidata u Srednjoj školi Pregrada od 25. ožujka 2019.

Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu testiranja, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na WEB stranici Škole https://sspregrada.hr/natjecaji/ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja.

Izrazi koji se u ovoj objavi koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: SREDNJA ŠKOLA PREGRADA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Stjepana Škreblina 2,49218 Pregrada

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 11 de Junio de 2022, y con identificador de la vacante:2164311.

Ver las 8 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de enseñanza secundaria › Profesores de enseñanza secundaria › profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachillerato › profesor de literatura en educación secundaria/profesora de literatura en educación secundaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: