Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Médicos generales > Nastavnik/nastavnica Iz Predmeta Patologija I Patofiziologija

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NASTAVNIK/NASTAVNICA IZ PREDMETA PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA

Ofertas de empleo en Croacia de Médicos generales

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos generales.

Professionals : Health professionals : Medical doctors : Generalist medical practitioners

Descripción de la oferta de trabajo:

T A L I J A N S K A S R E D N J A Š K O L A –

S C U O L A M E D I A S U P E R I O R E I T A L I A N A

R O V I NJ – R O V I G N O

OIB: 40451153058

G. Carducci 20, Rovinj – Rovigno

Tel.: 00385 52 813277, 840984; fax: 00385 52 840985

email: smsirpu.t-com.hr , www.smsir.hr

KLASA/SIGLA AMM.: 112-01/19-03/11

URBROJ/N.PROTOCOLLO: 2171-10-02-19-01

Rovinj - Rovigno, 4-XII-2019

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09,

92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno raspisuje

NATJEČAJ

ZA SLOBODNA RADNA MJESTA:

1. Profesor NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) – za 5 sati nastave tjedno – na određeno vrijeme;

2. Profesor ili dipl. FILOZOF (M/Ž) - 2 sata nastave tjedno za predmete FILOZOFIJA i 1 sat nastave tjedno za predmet LOGIKA – na neodređeno vrijeme;

3. Profesor SOCIOLOGIJE ili DIPL. SOCIOLOG (M/Ž) - 2 sata nastave tjedno na neodređeno vrijeme;

4. Profesor ili diplomirani inžinjer MATEMATIKE (M/Ž) – za 12 sati nastave tjedno – na određeno vrijeme;

5. Profesor ili diplomirani inžinjer FIZIKE (M/Ž) – 14 sati nastave tjedno za prefmet FIZIKA na neodređeno vrijeme;

6. Profesor ili diplomirani inžinjer FIZIKE ili diplomirani inžinjer elektrotehnike (M/Ž) – 2 sata nastave tjedno za predmet ELEKTRONIKA na neodređeno vrijeme;

7. Profesor MATEMATIKE I INFORMATIKE ili diplomirani inž. ELEKTROTEHNIKE(smjerovi: računarska tehnika te telekomunikacije i informatika) ili diplomirani INFORMATIČAR ili dipl. inž. MATEMATIKE (smjer informatika) ili dipl. inž. MATEMATIKE uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom ili dipl. inž. RAČUNARSTVA ili prof. INFORMATOLOGIJE ili rof. PTO uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom – 13 sati INFORMATIKE na neodređeno vrijemeod kojih 6 sati može izvoditi i DIPLOMIRANI EKONOMIST/MAGISTAR EKONOMIJE smjer POSLOVNA INFORMATIKA, INFORMATIKA ili KIBERNETIKA te PROFESOR/MAGISTAR PROFESOR FIZIKE I INFORMATIKE;

8. Profesor KEMIJE ili DIPL. INŽ. KEMIJE ili DIPL. INŽ. KEMIJSKE TEHNOLOGIJE (M/Ž) – 2 sata nastave tjedno na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2019.;

9. DOKTOR MEDICINE ili DR. MEDICINE S POLOŽENIM STRUČNIM ISPITOM (M/Ž) - na neodređeno vrijeme za izvođenje nastave iz predmeta:

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA – 6 sati nastave tjedno;

SOCIJALNA MEDICINA – 1 sat nastave tjedno;

PATOFIZIOLOGIJA – 2 sata nastave tjedno;

PRVA POMOĆ – 1 sat nastave tjedno;

KLINIČKA MEDICINA – 5 sati nastave tjedno;

10. DOKTOR MEDICINE – SPECIJALISTA DERMATOLOG s položenim stručnim ispitom te 2 godine radnog iskustva u struci (M/Ž) – na neodređeno vrijeme za izvođenje nastave iz predmeta DERMATOLOGIJA – 2 sata nastave tjedno;

11. DOKTOR MEDICINE ili DR. MEDICINE SPECIJALISTA DERMATOVENEROLOG (M/Ž) - na neodređeno vrijeme za izvođenje nastave iz predmeta DERMATOVENEROLOGIJA – 1 sat nastave tjedno;

12. MAGISTAR FARMACIJE ili DIPLOMIRANI FARMACEUT ili DIPLOMIRANI INŽENJER FARMACIJE (M/Ž) – na neodređeno vrijeme za izvođenje nastave iz predmeta KOZMETOLOGIJA – 4 sata nastave tjedno;

13. DOKTOR MEDICINE – SPECIJALIST KOZMETOLOG ili DOKTOR MEDICINE – SPECIJALIST DERMATOLOG ili MAGISTAR FARMACIJE ili DIPLOMIRANI FARMACEUT ili DIPLOMIRANI INŽENJER FARMACIJE (M/Ž) – na neodređeno vrijeme za izvođenje nastave iz predmeta PRIMJENJENA KOZMETIKA – 4 sata nastave tjedno;

14. DOKTOR MEDICINE ili DR. MEDICINE SPECIJALISTA PATOLOG (M/Ž) - na neodređeno vrijeme za izvođenje nastave iz predmeta PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA – 1 sat nastave tjedno;

15. DOKTOR MEDICINE ili PROFESOR DEFEKTOLOG ili VIŠI FIZIOTERAPEUT s položenim stručnim ispitom te 2 godine radnog iskustva (M/Ž) - na neodređeno vrijeme za izvođenje nastave iz predmeta:

OSNOVE KINEZIOLOGIJE – 3 sata nastave tjedno,

16. DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA ZA FIZIKALNU MEDICINU ili VIŠI FIZIKALNI TERAPEUT s položenim stručnim ispitom te 2 godine radnog iskustva u struci (M/Ž) - na neodređeno vrijeme za izvođenje nastave iz predmeta:

FIZIKALNA TERAPIJA – 5 sati nastave tjedno,

OSNOVE FIZIKALNE TERAPIJE – 3 sata nastave tjedno;

17. VIŠI FIZIKALNI TERAPEUT SMJER FIZIOTERAPIJA s položenim stručnim ispitom te 2 godine radnog iskustva u struci (M/Ž) - na neodređeno vrijeme za izvođenje nastave iz predmeta:

MASAŽA – 10 sati nastave tjedno;

18. VIŠA MEDICINSKA SESTRA s položenim stručnim ispitom (M/Ž) na neodređeno vrijeme za izvođenje nastave iz predmeta NJEGA TIJELA – 2 sata nastave tjedno;

19. VIŠA MEDICINSKA SESTRA (M/Ž) s položenim stručnim ispitom te 2 godine radnog iskustva u struci - na neodređeno vrijeme za izvođenje nastave iz predmeta OSNOVE ZDRAVSTVENE NJEGE – 1 sat nastave tjedno.

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati moraju zadovoljavati i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19), Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne Novine, 51/00 i 56/00) te Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne Novine, br. 1/96 i 80/99 ).

Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz čl. 106. stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis,

- dokaz o stručnoj spremi,

- uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od dana raspisivanja natječaja),

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o duljini i prethodnom radnom stažu.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa). Navedeni osobni podaci koristit će se isključivo u natječajne svrhe.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je prijavi na natječaj priložiti rješenje o priznavanju inozemne kvalifikacije.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti te priložiti svu potrebnu dokumentaciju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dostavljaju dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, mogu se potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18) dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utveđenom statusu osoba s invaliditetom.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat koji je izabran u postupku predočit će izvornik isprave ili javnobilježnički ovjerenu presliku.

Rok za dostavu prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole (www.smsir.hr).

Prijave treba dostaviti na adresu: Talijanska srednja škola –

Scuola media superiore italiana

Rovinj – Rovigno

Carduccijeva 20, Rovinj-Rovigno

sa naznakom “za natječaj”

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu (vlastoručno potpisanu, sa svim prilozima) ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnodno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja pozvat će se na razgovor (intervju) pred Povjerenstvom koje može zatražiti i pismenu provjeru znanja talijanskog jezika kao i održavanje oglednog nastavnog sata, sve sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Talijanskoj srednjoj školi – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno.

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Škole (www.smsir.hr) u zakonski određenom roku.

_______________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 107 della Legge sull’educazione e l’istruzione nella scuola elementare e scuola media superiore (“Narodne Novine” 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 e 98/19) la Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana Rovinj - Rovigno bandisce il

CONCORSO

per i posti di lavoro vacanti:

1. Un PROFESSORE DI LINGUA TEDESCA (m/f) – 5 ore settimanali a tempo determinato;

2. Un PROFESSORE o LAUREATO IN FILOSOFIA (m/f) – 2 ore settimanali per la materia FILOSOFIA e 1 ora settimanale per la materia LOGICA – a tempo indeterminato;

3. Un PROFESSORE o LAUREATO IN SOCIOLOGIA (m/f) – 2 ore settimanali a tempo indeterminato;

4. Un PROFESSORE o INGEGNERE DI MATEMATICA (m/f) – 12 ore settimanali – a tempo determinato;

5. Un PROFESSORE o INGEGNERE DI FISICA (m/f) per la materia FISICA – 14 ore settimanali – a tempo indeterminato;

6. Un PROFESSORE o INGEGNERE DI FISICA o INGEGNERE DI ELETTROTECNICA (m/f) per la materia ELETTRONICA – 2 ore settimanali – a tempo indeterminato;

7. Un PROFESSORE DI MATEMATICA E INFORMATICA o INGEGNERE DI ELETTROTECNICA (indirizzo: tecnologie informatiche nonchè telecomunicazioni e informatica) o laureato in INFORMATICA o INGEGNERE DI MATEMATICA (indirizzo informatica) o INGEGNERE LAUREATO IN MATEMATICA in base alle condizioni prescritte dal piano e programma didattico ministeriale o INGEGNERE DI COMPUTERISTICA o PROFESSORE DI INFORMATOLOGIA o PROFESSORE DI EDUCAZIONE TECNICA PRODUTTIVA in base alle condizioni prescritte dal piano e programma didattico ministeriale – 13 ore di INFORMATICA a tempo indeterminato dalle quali 6 ore può svolgere un LAUREATO IN ECONOMIA indirizzo INFORMATICA AZIENDALE, INFORMATICA o CHIBERNETICA nonchè un PROFESSORE di FISICA E INFORMATICA;

8. Un PROFESSORE DI CHIMICA o INGEGNERE DI CHIMICO (m/f) per la materia CHIMICA – 2 ore settimanali – a tempo determinato fino al 31 agosto 2019;

9. Un DOTTORE IN MEDICINA o DOTTORE IN MEDICINA CON ESAME DI STATO (m/f) a tempo indeterminato per le materie:

ANATOMIA E FISIOLOGIA – 6 ore settimanali,

MEDICINA SOCIALE – 1 ora settimanale,

PATOFISIOLOGIA – 2 ore settimanali,

PRONTO SOCCORSO – 1 ora settimanale,

MEDICINA CLINICA – 5 ore settimanali;

10. Un DOTTORE IN MEDICINA SPECIALIZZATO IN DERMATOLOGIA (m/f) con l’esame di stato sostenuto nonchè 2 anni di esperienza lavorativa a tempo indeterminato per la materia DERMATOLOGIA – 2 ore settimanali;

11. Un DOTTORE IN MEDICINA o DOTTORE IN MEDICINA SPECIALIZZATO IN DERMATOVENEROLOGIA (m/f) a tempo indeterminato per la materia DERMATOVENEROLOGIA – 1 ora settimanale;

12. Un LAUREATO MAGISTRALE IN FARMACIA o un'INGEGNERE LAUREATO IN FARMACIA (m/f) a tempo indeterminato per la materia COSMETOLOGIA – 4 ore settimanali;

13. Un DOTTORE IN MEDICINA SPECIALIZZATO IN COSMETOLOGIA o un DOTTORE IN MEDICINA SPECIALIZZATO IN DERMATOLOGIA o un LAUREATO MAGISTRALE IN FARMACIA o un INGEGNERE LAUREATO IN FARMACIA (m/f) a tempo indeterminato per la materia COSMESI APPLICATA – 4 ore settimanali;

14. Un DOTTORE IN MEDICINA o DOTTORE IN MEDICINA SPECIALIZZATO IN PATOLOGIA (m/f) a tempo indeterminato per la materia PATOLOGIA E PATOFISIOLOGIA – 1 ora settimanale;

15. Un DOTTORE IN MEDICINA o un PROFESSORE DIFETTOLOGO o un FISIOTERAPISTA (LAUREA BREVE) (m/f) con l’esame di stato sostenuto nonchè 2 anni di esperienza lavorativa a tempo indeterminato per le materie:

FONDAMENTI DI CHINESIOLOGIA – 3 ore settimanali,

16. Un DOTTORE IN MEDICINA SPECIALIZZATO IN MEDICINA FISICALE o un FISIOTERAPISTA (LAUREA BREVE) (m/f) con l’esame di stato sostenuto nonchè 2 anni di esperienza lavorativa a tempo indeterminato per le materie:

FISIOTERAPIA – 5 ore settimanali;

FONDAMENTI DI TERAPIA FISICA - – 3 ore settimanali;

17. Un FISIOTERAPISTA SPECIALIZZATO IN FISIOTERAPIA (LAUREA BREVE) (m/f) con l’esame di stato sostenuto nonchè 2 anni di esperienza lavorativa a tempo indeterminato per la materia MASSAGGI – 10 ore settimanali;

18. Un INFERMIERA (LAUREA BREVE) (m/f) con l’esame di stato sostenuto per la materia CURA DEL CORPO – 2 ore settimanali a tempo indeterminato;

19. Un INFERMIERA (LAUREA BREVE) (m/f) con l’esame di stato sostenuto nonchè 2 anni di esperienza lavorativa per la materia FONDAMENTI DI ASSISTENZA SANITARIA – 1 ora settimanale a tempo indeterminato.

Oltre alle condizioni generali in conformità alle norme generali sul lavoro, i candidati devono soddisfare anche le condizioni particolari previste dalla Legge sull’educazione e istruzione nella scuola elementare e media superiore („Narodne Novine“, nr. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 e 98/19), dalla Legge sull’educazione e l’istruzione nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali (“Narodne Novine”, nr. 51/00 e 56/00) nonchè dal Regolamento ministeriale sulle qualifiche professionali e sull’istruzione psicologico-pedagogica richiesta agli insegnanti delle scuole medie superiori („Narodne Novine“, nr. 1/96 e 80/99).

Il rapporto di lavoro non può essere instaurato con la persona perseguitata dalla legge come da articolo 106 comma 1 e 2 della Legge sull’educazione e sull’istruzione nella scuola elementare e media superiore.

I candidati sono in dovere di allegare alla domanda firmata:

- il curriculum vitae,

- la documentazione comprovante la qualifica professionale,

- la fedina penale (originale, rilasciato entro i termini del concorso),

- la conferma telematica del Ufficio di quiescenza.

Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero deve presentare anche la Delibera sul riconoscimento dell’equipolenza del titolo di studio.

Nella domanda di partecipazione si indicano i dati personali (nome e cognome del candidato, CPI, indirizzo, numero di telefono o cellulare, indirizzo di posta elettronica). I dati personali dei candidati verranno utilizzati soltanto al fine della procedura del concorso.

Il candidato che dichiara il diritto di priorità di assunzione in base ad una legge speciale, è in dovere a far pervenire assieme alla notifia al concorso anche la documentazione che attesti questo suo diritto.

Il candidato che dichiara il diritto di priorità d’assunzione a norma dell'articolo 102, capoverso 1 a 3 della Legge sui difensori croati di guerra di patria e membri delle loro famiglie (“Narodne Novine”, nr. 121/17) a presentare i documenti comprovanti i diritti ai sensi dell'articolo 103 capoverso 1 Legge sui difensori croati di guerra di patria e membri delle loro famiglie (“Narodne Novine”, nr. 121/17). Link al sito web del Ministero: https://branijat.gov.hr/support/843/843 e ulteriori informazioni sulle prove richieste per esercitare il diritto al sussidio di impiego, vedere il seguente link:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

I documenti si allegano in una copia non autenticata e prima della scelta del candidato verrà presentato l'originale o la copia autenticata dal notaio pubblico.

Il termine di notifica è entro 8 giorni dalla pubblicazione del concorso sulle pagine web dell Ufficio croato per il collocamento nonchè sulle pagine web della Scuola (www.smsir.hr ).

Le notifiche vanno inoltrate all’indirizzo: Talijanska srednja škola –

Scuola media superiore italiana

Rovinj – Rovigno

G. Carducci 20, Rovigno-Rovinj

con la dicitura “per il concorso”

La notifica al concorso sarà considerata valida soltanto se presentata in tempo e se contiene tutte le informazioni e gli allegati richiesti.

Presentando la notifica al concorso, il candidato dà il proprio consenso per la raccolta e l’elaborazione dei dati personali elencati in tutti gli allegati o documenti presentati al concorso, in conformità con le normative vigenti nel campo della tutela dei dati personali.

I candidati che hanno presentato in tempo la notifica completa di tutti gli allegati e che soddisfano le condizioni previste dal concorso saranno invitati a presentarsi al colloquio (intervista) con la Commissione. In base al Regolamento sulla modalità e la procedura di assunzione della Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno, la Commissione può decidere di effettuare una prova della conoscenza della lingua italiana come pure l'effettuazione di un'ora di lezione.

I candidati verranno informati dell’esito del concorso tramite la pagina web della Scuola (www.smsir.hr) entro il termine stabilito dalla Legge.

Ravnateljica - La Preside

Prof.ssa Ines Venier

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Con permiso de conducir: b.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA-SCUOLA MEDIA SUPERIORE IT.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA , CARDUCCIJEVA, 20, ROVIN

Identificador de la vacante:1827219.

Ver las 400 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: