Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Profesores de enseñanza secundaria > Nastavnik/nastavnica Geografije

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NASTAVNIK/NASTAVNICA GEOGRAFIJE. Croacia

Vacantes en Croacia de Profesores de enseñanza secundaria

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria.

Professionals : Teaching professionals : Secondary education teachers : Secondary education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), na temelju članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2186-155-07-19-05), članka 71. Statuta Strojarske i prometne škole iz Varaždina, ravnateljica škole raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

2. NASTAVNIK/ICA GEOGRAFIJE– 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom (13 sati nastave tjedno, 24 sata tjedno) uz probni rad u trajanju od 5 (pet) mjeseci u Strojarskoj i prometnoj školi, Varaždin

Osoba koja dostavlja prijavu na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu mora ispunjavati uvjete prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/19, 105/10, 90/11, 5/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96., 80/99.).

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Kandidat/kinja je dužan/na u prijavi na natječaj navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje te prijavu vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi

- rodni list

- domovnica

- uvjerenje o stečenim pedagoškim kompetencijama

- uvjerenje/potvrda o položenom stručnom ispitu za nastavnika

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu

- potvrda nadležnog suda da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne stariju od 6 mjeseci.

Osoba koja nema stečene pedagoške kompetencije i položen stručni ispit dužna je steći pedagoške kompetencije i položiti stručni ispit sukladno rokovima propisanih Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Ako se osoba poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na osnovi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ili Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata, obvezna je uz prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti.

Osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17) uz prijavu na natječaj trebaju dostaviti dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava na ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani/a kandidat/kinja dužan/na je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijava kandidata/kinja prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu potrebe natječaja te se potom arhiviraju i neće se koristiti u drugu svrhu, a kandidati/kinje podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Prijave s traženom dokumentacijom kandidati/kinje podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA

Hallerova aleja 3/A

42000 VARAŽDIN

s naznakom „ZA NATJEČAJ“

Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

U natječajnom postupku provest će se procjena i vrednovanje kandidata/kinja prijavljenih na natječaj u skladu s člankom 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu.

Obavijest o sadržaju i načinu procjene i vrednovanja kandidata/kinja te o vremenu i mjestu održavanja, biti će objavljena u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu prijave na natječaj na službenoj internetskoj stranici Škole: http://www.sips.hr/

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na službenoj internetskoj stranici Škole u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru kandidata: http://www.sips.hr/

Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Strojarske i prometne škole.

Opis poslova: poslovi nastavnika/ce geografije.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Hallerova aleja 3/A, 42000 Varaždin (s naznakom)

Zamolba: Hallerova aleja 3/A, 42000 Varaždin (s naznakom)

Identificador de la vacante:1976905.

Ver las 454 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: