Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Economistas > Nastavnik/nastavnica Ekonomske Grupe Predmeta

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Demanda en Croacia de Economistas

Nastavnik/nastavnica Ekonomske Grupe Predmeta

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Economists

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i članka 112. Statuta, Gospodarska škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4, 42 000 Varaždin raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

2. NASTAVNIK/CA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA

- 1 nastavnik/ca

- nepuno radno vrijeme, 11 sati nastave tjedno

- radni odnos zasniva se na određeno radno vrijeme, zamjena za radnicu na neplaćenom

dopustu.

OPĆI UVJETI: kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o strukovnom obrazovanju i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

- UZ PISMENU I VLASTORUČNU POTPISANU PRIJAVU NA NATJEČAJ KANDIDATI TREBAJU PRILOŽITI:

1. životopis

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama

4. domovnicu

5. rodni list

6. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

7. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

8. odgovarajuće dokaze prema važećim propisima ukoliko kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju

1. ZAPREKE ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA:

- radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

2. ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA:

- 8 dana od dana objave natječaja, tj. do 27. 9. 2019. godine

- nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju nekog drugog posebnog zakona, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti preslike rješenje ili potvrde o priznatom pravu i svu ostalu dokumentaciju na osnovu koje ostvaruju pravo prednosti.

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani/a kandidat/kinja će dostaviti na uvid originalne dokumente ili ovjerene preslike.

Na natječaj se mogu javiti oba spola.

Kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu pristupaju postupku procjene i vrednovanja.

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio postupku vrednovanja ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku.

Vrednovanje obuhvaća testiranja (pisana provjera) i razgovor (intervuja) s kandidatom. Testiranje (pisana provjera) se sastoji od provjere znanja osnova područja za koje je natječaj raspisan i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta te provjere znanja rada na računalu.

Obavijest o održavanja vrednovanja kandidata objavit će se na školskoj mrežnoj stranici http://ss-gospodarska-vz.skole.hr , objavit će se područje odnosno sadržaj i način vrednovanja, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te rok za objavu.

Intervju se provodi s pet kandidata koji su postigli najveći broj bodova na testiranju.

Natječaj je objavljen 19. 9. 2019. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gospodarske škole Varaždin.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne školske stranice http://ss-gospodarska-vz.skole.hr u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Školskog odbora.

Prijave se dostavljaju u papirnatom obliku na adresu: Gospodarska škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4, 42 000 Varaždin.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Opis poslova: poslovi nastavnika/ice ekonomske grupe predmeta.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Božene Plazzeriano 4, 42 000 Varaždin

Identificador de la vacante:1798724.

Ver las 199 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: