Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > maestro de educación primaria/maestra de educación primaria > Nastavnik/ca Komunikacijskih Vještina

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NASTAVNIK/CA KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA. Croacia

Trabajos en Croacia de maestro de educación primaria/maestra de educación primaria

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria › maestro de educación primaria/maestra de educación primaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Primary school teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC

JAKOVA GOTOVCA 2

40000 ČAKOVEC

OIB 78556275037

KLASA: 112-02/23-01/4

URBROJ: 2109-64-23-02

Čakovec, 27. siječnja 2023. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Čakovec (KLASA: 003-05/19-01-03, URBROJ: 2109-64-19-01/01; dalje u tekstu: Pravilnik) ravnateljica Srednje škole Čakovec, Čakovec, Jakova Gotovca 2, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Srednjoj školi Čakovec

za sljedeće radno mjesto:

  1. NASTAVNIK/CA KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA, 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena na nepuno, određeno radno vrijeme u Srednjoj školi Čakovec, Čakovec – zamjena privremeno nenazočnog radnika.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnikom o radu Srednje škole Čakovec.

Uvjeti:

  • prof. edukacijsko rehabilitacijskog smjera
  • prof. psihologije

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08, 69/17).

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Srednje škole Čakovec.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime (ime i prezime), adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/ mobitela, e-mail adresa, ako je podnositelj prijave ima)) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti preslike dokumenata:

  • životopis
  • dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika javne isprave o završenoj stručnoj spremi)
  • domovnica ili potvrda o državljanstvu
  • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)
  • uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona.

Kandidati/kinje koji/e se natječu za više radnih mjesta dužni/e su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Kandidati/kinje isprave dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Dokazni dokumenti pisani na drugom jeziku osim hrvatskog jezika moraju biti prevedeni na hrvatski te ovjereni od sudskog tumača. Nakon odabira kandidata/kinje, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat/inja će dostaviti na uvid izvornike isprava ili ovjerene preslike.

Kandidat/kinja koji je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan/na je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovjetnosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15., 708/19., 47/20.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Škola će kandidatu koji je osoba s invaliditetom osigurati odgovarajuću razumnu prilagodbu prema posebnom propisu, a kandidat koji je osoba s invaliditetom u prijavi treba navesti potrebu za odgovarajućom prilagodbom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19. i 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i svu potrebnu dokumentaciju i dokaze iz članka 49. stavka 1. propisane zakonom na koji se poziva, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje navedenog prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/82., 77/92. 27/93.,58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13. i 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Pravovremenom prijavom smatra se prijava koja je pristigla, odnosno poslana u roku koji je propisan natječajem, u skladu s posebnim propisima.

Kandidat/kinja koji/a nije podnio/ijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.

Kandidatom/kinjom prijavljenim/ljenom na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te osoba koja ispunjava uvjete iz javnog natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Škola, u pravilu putem elektroničke pošte, obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Na mrežnoj stranici škole http://ss-cakovec.skole.hr/ objavit će se koji će se od Pravilnikom propisanih postupak vrednovanja provesti u svrhu odabira kandidata po ovom natječaju te sve bitne okolnosti za provođenje postupka (područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja za postupak vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja). Rok za objavu sadržaja i mjesta vrednovanje kao i za upućivanje poziva o vremenu vrednovanja je najmanje pet dana prije dana određenog za vrednovanje. Ako će se po ovom natječaju provoditi više postupaka vrednovanja kandidata, razgovor s kandidatima/kinjama (intervju) može se obaviti i isti dan nakon usmene objave rezultata testiranja.

Kandidat/kinja će se pozivati na provjeru telefonom na kontakt broj naveden u prijavi i/ili elektroničkom poštom na e-mail adresu navedenu u prijavi.

Kandidat/kinja koji nije pristupio bilo kojem od postupaka vrednovanja na koji je pozvan ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje. U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime (ime i prezime), adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa). Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnog imena (ime i prezime) u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Pisane prijave s traženom dokumentacijom podnose se osobno ili preporučenom poštom (ne elektroničkom poštom!) u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole: Srednja škola Čakovec, Jakova Gotovca 2, 40000 Čakovec, s naznakom „NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA“. Prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom neće se razmatrati. Natječajna dokumentacija neće se vraćati podnositeljima.

O rezultatima natječaja svi kandidati izvješćuju se pisanom obaviješću poslanom poštom u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. Osim toga rezultati natječaja bit će objavljeni i na mrežnoj stranici Škole. U slučaju sudjelovanja kandidata s pravom prednosti pri zapošljavanju Škola sve kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o odabiru kandidata pisanom obaviješću poslanom putem pošte, pri čemu se kandidatima koji se pozivaju na pravo prednosti pisana obavijest dostavlja preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom u roku predviđenom posebnim propisima.

RAVNATELJICA:

Gordana Ramušćak, dipl. pedagog

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: SS Čakovec.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Jakova Gotovca 2, Čakovec

Zamolba: Jakova Gotovca 2, Čakovec

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2266354.

Ver las 344 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria › maestro de educación primaria/maestra de educación primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: