Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Médicos generales > Nastavnik/ca S Izborom U Zvanje Predavač U Znanstvenom Području Biomedicine I Zdravstva, Znanstvenom Polju Kliničke Medicinske Znanosti

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NASTAVNIK/CA S IZBOROM U ZVANJE PREDAVAČ U ZNANSTVENOM PODRUČJU BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA, ZNANSTVENOM POLJU KLINIČKE MEDICINSKE ZNANOSTI

Demanda de Médicos generales en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos generales.

Professionals : Health professionals : Medical doctors : Generalist medical practitioners

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova: ustrojava i izvodi nastavu iz područja, polja i grane za koje je izabran iz nastavnog predmeta u skkladu sa studijskim programom i izvedbenim planom nastave.

Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 101/14, 60/15- Odluka USRH i 131/17), članka Statuta Visoke škole Ivanić Grad u Ivanić-Gradu i Odluke Privremenog upravnog vijeća Visoke škole Ivanić-Grad u Ivanić-Gradu (KLASA  003-08/19-02/1, UR.BROJ 238/10-169-19-10) od dana 19. srpnja 2019. godine, Visoka škola Ivanić-Grad u Ivanić-Gradu raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

1. jednog (1) nastavnika s izborom u zvanje predavač u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju Kliničke medicinske znanosti na neodređeno radno vrijeme na rad u nepunom radnom vremenu u iznosu 50% punog radnog vremena,

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose jednako na muški i iženski rod.

Prijave na natječaj s pratećom natječajnom dokumentacijom dostaviti Visokoj školi Ivanić- Grad u Ivanić-Gradu, Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad, poštom preporučeno uz povratnicu ili osobno predajom u Tajništvo Visoke škole Moslavačka 13, 10310 Ivanić-Grad, s naznakom “Za natječaj - ne otvaraj”.

Pristupnici za radno mjesto nastavnika s izborom u zvanje predavač moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17), uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 101/14, 101/14, 60/15 - Odluka USRH i 131/17) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.

Uvjeti:

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, s naznakom radnog mjesta na koje se pristupnik javlja, pristupnici trebaju priložiti u pisanom obliku sljedeću dokumentaciju:

- životopis,

- dokaz o izboru u zvanje,

- dokaz o stručnoj spremi i /ili znanstvenom stupnju,

- dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda HZMO).

- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države,

- dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za strane državljane, minimalna razina C1 u govoru,      

  čitanju i pisanju prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike),

- dokazi vezani za pojedino radno mjesto (potvrda o radnom iskustvu u nastavi, dokaz o završenim tečajevima).

Ostali uvjeti:

Pristupnici na natječaj nastavnika s izborom u zvanje predavač u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju Kliničke medicinske znanosti, moraju ispunjavati dodatne uvjete: radno iskustvo u struci od najmanje 20  godina i radno iskustvo u nastavi (uz potvrdu). Prednost imaju kandidati sa iskustvom u upravljanju i rukovođenju u području sestrinstva.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu. Kandidati koji mogu ostvarivati pravo prednosti kod prijema u javnu službu prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17,), članku 48F. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 38/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14), dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te imaju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja; https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj pristupnici natječaja izričito su suglasni da Visoka škola Ivanić-Grad može prikupljati, koristiti, i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

Izbor će biti izvršen u zakonskom roku, a pristupnici obaviješteni u roku od 15 dana od izbora.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Visoka škola Ivanić-Grad.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: MOSLAVAČKA 11, 10310 IVANIĆ - GRAD NajavaTelefon: 01 2016841 Zamolba: MOSLAVAČKA 11, 10310 IVANIĆ - GRAD Email: vsig.hr" rel="nofollow">tajnistvovsig.hr

Identificador de la vacante:1863280.

Ver las 408 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: