Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Nastavnik/ica Tjelesne I Zdravstvene Kulture

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NASTAVNIK/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE. Croacia

Ofertas de empleo de Maestros de enseñanza primaria en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

KLASA: 112-01/21-01/01

URBROJ: 2105-21-01-21-4

Buje, 24. veljače 2021. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2105-21-01-19-01 od 29. siječnja 2019. godine, članka 8. Pravilnika o radu srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje, KLASA: 003-05/18-01/05, URBROJ: 2105-21-01-18-1, od 28. prosinca 2018. godine, članka 106. Statuta srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje, KLASA: 012-01/19-01/01, URBROJ: 2105-21-01-191, od 11. ožujka 2019. godine, raspisuje se:

NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO

1. NASTAVNIK/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

- 1 izvršitelj/ica,

- na neodređeno,

- nepuno radno vrijeme – 4 sata rada tjedno (2 sata

nastave s pripadajućom količinom ukupnog radnog

vremena),

- ugovara se probni rad od 90 dana,

- na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

UVJETI:

- uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa – članak 105. stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ZAPREKE ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA:

- radni odnos ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela iz članka 106. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

- radni odnos ne može zasnovati osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

UZ VLASTORUČNO POTPISANU PRIJAVU NA NATJEČAJ POTREBNO JE DOSTAVITI:

1. životopis,

2. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

3. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za

zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci),

4. elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji

Hrvatskog zavod za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis ili potvrda o radno pravnom statusu),

5. rodni list,

6. dokaz o državljanstvu.

Isprave od 1.-6. prilažu se u neovjerenoj preslici.

Kandidat izabran po natječaju dužan je nakon izbora, prije sklapanja ugovora o radu predočiti izvornike traženih dokumenata.

U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti adresu, broj telefona/mobitela odnosno adresu elektroničke pošte kako bi putem istih mogli biti obaviješteni o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju).

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju temeljem nekog drugog posebnog zakona dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti preslike rješenja ili potvrde o priznatom pravu te svu ostalu dokumentaciju temeljem koje ostvaruju pravo prednosti.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete iz natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom, koje može zatražiti i održavanje oglednog nastavnog sata, odnosno druge praktične provjere.

Kandidat prijavom na natječaj daje svoju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rok za prijavu na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole. S odabranim kandidatom sklopit će se Ugovor o radu.

Prijava s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostavlja se pisanim putem, neposredno u tajništvu Škole ili putem pošte uz naznaku na omotnici " Za natječaj za radno mjesto nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture“, na adresu škole: SREDNJA ŠKOLA "VLADIMIR GORTAN", BUJE - SCUOLA MEDIA SUPERIORE "VLADIMIR GORTAN", BUIE, ŠKOLSKI BRIJEG 1, 52460 BUJE.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja Ugovora o radu s odabranim kandidatom.

Ravnateljica

Dolores Mihelić Malbašić, dipl.oec.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: 52460 BUJE, ŠKOLSKI BRIJEG 1

Zamolba: 52460 BUJE, ŠKOLSKI BRIJEG 1

Identificador de la vacante:1949399.

Ver las 1,143 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: