Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Ingenieros mecánicos > Nastavnik/ica Predmeta Tehničko Crtanje

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NASTAVNIK/ICA PREDMETA TEHNIČKO CRTANJE. Croacia

Vacantes de Ingenieros mecánicos en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) : Ingenieros mecánicos.

Professionals : Science and engineering professionals : Engineering professionals (excluding electrotechnology) : Mechanical engineers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Srednja škola „August Šenoa“ Garešnica, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta:

1. nastavnik/ca predmeta Tehničko crtanje– 1 izvršitelj/ica

- neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata nastave tjedno/ 3,6 radnih sati tjedno).

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete u skladu s člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 37. stavaka 2. Zakona o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“ 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18), članka 3., stavka 1., rbr. 2.3., Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ 1/96 i 80/99).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),
 • dokaz o potrebnom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju ( kandidati sa završenim ne nastavničkim smjerom- preslika)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (izdano za vrijeme trajanja natječaja).

  Kandidati u prijavi na natječaj dužni su navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu postupka vrednovanja kandidata.

  Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokaze o pravu na prednost pri zapošljavanju.

  Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koja su objavljena na web stranici Ministarstva branitelja na poveznici:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

  Kandidati čije su prijave na natječaj pravodobne, potpune i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti kroz postupke testiranja i/ili razgovora na adresu odnosno e-mail adresu, prema podacima navedenim u prijavi na natječaj.

  Mjesto, vrijeme i način održavanja provjere znanja i sposobnosti kao i područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata radi provjere znanja i sposobnosti bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole www.ss-asenoa.hr najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

  Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

  Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom u roku od 8 (osam) dana

  od dana objave natječaja, s naznakom „ ZA NATJEČAJ “ na adresu:

  Srednja škola „August Šenoa“ Garešnica, Kolodvorska 6, 43280 Garešnica.

  Nepotpune i nepravodobno zaprimljene prijave neće se razmatrati, a natječajna dokumentacija se ne vraća.

  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

  Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječajnog postupka.

  O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole:www.ss-asenoa.hr u roku 8 dana od dana održanog testiranja odnosno odluke ravnatelja o neprovođenju testiranja sukladno članku 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: SREDNJA ŠKOLA AUGUST ŠENOA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Kolodvorska 6, 43280 Garešnica

Identificador de la vacante:1950364.

Ver las 328 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) : Ingenieros mecánicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: