Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Nastavnik/ica Hrvatskog Jezika

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NASTAVNIK/ICA HRVATSKOG JEZIKA. Croacia

Ofertas en Croacia de Maestros de enseñanza primaria

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK

ŠIBENIK

Klasa: 110-01/21-01/

Urbroj: 2182/1-12/2-2-01-21-01

Šibenik, 19. travnja 2021. god.

Temeljem 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 , 98/19 i 64/20) i čl. 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Šibenik, Šibenik, v. d. ravnatelja Ekonomske škole Šibenik raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

Nastavnik/ca hrvatskog jezika ( nastava u kući ) – 1 radnik/ca / za određeno nepuno radno vrijeme/ 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno / do 31. kolovoza 2021. god.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

1. Opći uvjeti: prema Zakonu o radu (NN, br. 93/14., 127/17. i 98/19.) i općim propisima o radu, za radno mjesto spremačice završena osnovna škola.

2. Posebni uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10. –ispravak 90/11., 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi (NN 1/96 i 80/99), te kadrovski uvjeti propisani Nastavnim planovima i programima.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis,
  2. diploma odnosno dokaz o vrsti i stupnju stečene stručne spreme,
  3. dokaz o državljanstvu,
  4. uvjerenje da nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja ne starijom od 30 (trideset) dana i
  5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Ekonomske škole Šibenik i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran dužan je donijeti izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanja i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje).

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK, Put gimnazije 64, 22 000 Šibenik, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom natječaja.

Sukladno čl. 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ili

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN. br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provesti će se procjena i vrednovanje.

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Šibenik jer se u protivnom smatra da su odustali od prijave na natječaj. Odredbe Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Šibenik dostupne su na mrežnoj stranici Ekonomske škole Šibenik, Šibenik pod „Propisi“.

Sadržaj i način, te vrijeme i mjesto procjene i vrednovanja kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavit će najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za procjenu i vrednovanje kandidata. Poziv će se dostaviti svakom kandidatu putem elektroničke pošte, te će se objaviti na mrežnoj stranici Ekonomske škole Šibenik pod „Natječaji“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Ekonomske škole Šibenik u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Ekonomskoj školi Šibenik da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.)

Natječaj je objavljen dana 19. travnja 2021. godine, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Ekonomske škole Šibenik, Šibenik i na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 27. travnja 2021. godine.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Put Gimnazije 64, 22 000 Šibenik

Identificador de la vacante:1971210.

Ver las 1,174 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: