Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Nastavnik/ica Glazbene Umjetnosti

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NASTAVNIK/ICA GLAZBENE UMJETNOSTI. Croacia

Demanda de Maestros de enseñanza primaria en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Primary school teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA „LEONARDO DA VINCI“ BUJE - BUIE

Buje, 20.09.2023.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.., 94/13, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22), Statuta i Pravilnika o Načinu i postupku zapošljavanja radnika u školi TSŠ – SMSI “Leonardo da Vinci” Buje – Buie (Klasa: 011-02/23-01/1; Ur.broj:2105-21-01/23-2 od 19.01.2023.), TSŠ – SMSI “Leonardo da Vinci” Buje – Buie, Školski brijeg 1, 52460 Buje – Buie, raspisuje

NATJEČAJ

za popunjavanje slijedećih radnih mjesta

NEODREĐENO RADNO VRIJEME

16. Nastavnik/ica glazbene umjetnosti–1 sati nastave tjedno

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

- prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.., 94/13, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22), Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00., 56/00.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi (NN 1/96. i 80/99.).

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti:

1) rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96. i 21/00.)

ili

2) rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) odnosno Mišljenje o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji temeljem Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/22.), u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br. 82/15., 70/19. i 47/20.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Prijavi na natječaj kandidati moraju priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu
  • diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana raspisivanja natječaja).
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu (“e-radna knjižica“)

Sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08., 69/17.) na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske kandidate.

S izabranim kandidatom ugovorit će se probni rad.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju:

- prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“, broj 121/17, 98/19 i 84/21),

- članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („NN“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19),

- članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („NN“ 84/21)

- članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („NN“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20),

dužan se u prijavi pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („NN“ 84/21) uz prijavu dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („NN“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („NN“, broj 157/13, 152/14, 39/18 e 32/20), uz prijavu dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom

Smatrat će se kandidat prijavljen na natječaj samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravodobne provesti će se vrednovanje sukladno internom aktu poslodavca.

Poslodavac će provesti procjenu prijavljenih kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja. O točnom nadnevku i terminu kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove

Natječaj je objavljen dana 20.09.2023.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost TSŠ - SMSI “Leonardo da Vinci” Buje – Buie da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i odluka voditelja obrade.

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na web stranici škole

http://ss-leonardodavinci-buje.skole.hr/upload/ss-leonardodavinci buje/images/static3/1282/attachment/IZJAVA_O_ZASTITI_OSOBNIH_PODATAKA.pdf

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti, neposredno ili poštom, na adresu:

TSŠ-SMSI “Leonardo da Vinci” Buje – Buie, Školski brijeg 1, 52460 Buje–Buie, s naznakom „Za natječaj“ odnosno putem email-a smsileonardodavincigmail.com uz obvezu primitka iste.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Potrebne dokumente kandidati dostavljaju isključivo u preslikama, koje se ne vraćaju. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti dokumente u izvorniku ili javnobilježničke ovjerene preslike.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnim stranicama TSŠ – SMSI „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie (http://ss-leonardodavinci-buje.skole.hr/documenti/bandi_di_concorso_natje_aji) u zakonski određenom roku.

M.P.

Ravnateljica:

Irena Penko, prof.

Buie, 20/09/2023

Ai sensi dell’articolo 107 della Legge sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori (GU 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 e 151/22) ed alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento riguardante il modo e la procedura d’assunzione dei dipendenti presso la TSŠ – SMSI “Leonardo da Vinci” Buje – Buie (Sigla amm: 011-02/23-01/1; N. prot: 2105-21-01/23-2 del 19.01.2023), la TSŠ – SMSI “Leonardo da Vinci” Buie – Buie, Colle delle scuole 1, 52460 Buje - Buie bandisce il

CONCORSO

per la copertura dei seguenti posti di lavoro

TEMPO INDETERMINATO

16. Insegnante (m/f) di arte musicale –1 ora d’insegnamento settimanali

I candidati dovranno soddisfare le condizioni prescritte dalla Legge sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori (GU 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 e 151/22), dalla Legge sull'educazione e istruzione nella lingua e nella scrittura delle minoranze nazionali (GU 51/00, 56/00) e dal Regolamento ministeriale sulle qualifiche professionali e sull'istruzione psicologico–pedagogica richiesta agli insegnanti delle scuole medie superiori (GU 1/96 e 80/99).

Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero deve presentare anche:

1) la Delibera rilasciata da un Università sul riconoscimento della piena equipollenza del titolo di studio (in armonia alla Legge sul riconoscimento dei titoli di studio esteri (GU 57/96 e 21/00))

oppure

2) la Delibera dell'Agenzia per la scienza e l'istruzione superiore sul riconoscimento professionale delle qualifiche universitarie straniere (conformemente alla Legge sul riconoscimento delle qualifiche scolastiche estere (GU 158/03, 198/03, 138/06 e 45/11)) ovvero il Parere riguardante il titolo di studio estero previsto dalla Legge sul riconoscimento e la valutazione dei titoli di studio conseguiti all’estero (GU 69/22) e la Decisione del Ministero della scienza e dell'educazione sul riconoscimento delle qualifiche professionali estere per l'accesso a una professione regolamentata (secondo quanto previsto dalla Legge sulle professioni regolamentate e il riconoscimento delle qualifiche professionali estere (GU 82/15, 70/19 e 47/20)).

Le domande devono essere corredate da:

- curriculum vitae,

- attestato di cittadinanza

- certificato d'assolti studi richiesti,

- attestato sull’esperienza lavorativa (“elektronički zapis“- HZMO)

- certificato del tribunale preposto (non antecedente a 8 giorni dalla pubblicazione del concorso) che dimostri che non esistano impedimenti legali in merito all’art. 106 della Legge sull’educazione e l’istruzione nelle scuole elementari e medie superiori,

Il candidato che reclama il diritto di priorità di assunzione garantito da una legge speciale è obbligato a far pervenire assieme alla domanda (ed alla documentazione richiesta) anche la documentazione che attesti questo suo diritto.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della Legge sulla parità di genere (GU 82/08, 69/17), le persone di entrambi i sessi possono partecipare al concorso a parità di condizioni. I termini utilizzati in questo concorso, che hanno un significato di genere, sono usati in modo neutrale e si riferiscono in egual modo a candidati di sesso maschile e femminile.

Il contratto di lavoro verrà stipulato previo periodo di prova obbligatorio.

Il candidato che reclama il diritto di priorità di assunzione:

  • a norma dell'articolo 102 c.1. - 3. della Legge sui veterani della guerra patriottica croata e dei loro familiari (GU 121/17, 98/19 e 84/21),
  • all’articolo 48 comma f della Legge sulla tutela degli invalidi di guerra civili e militari (GU 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19),
  • all’articolo 48 della Legge sulle vittime civili della guerra patriottica (GU 84/21),
  • all’articolo 9 della Legge sulla riabilitazione professionale e l’assunzione di persone disabili (GU 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20)

è tenuto a esprimere in maniera esplicita tale diritto nella domanda, e può reclamare il diritto di priorità di assunzione solo a parità di condizioni.

Il candidato che reclama il diritto di priorità di assunzione, a norma dell'articolo 102 della Legge sui veterani della guerra patriottica croata e dei loro familiari (GU 121/17, 98/19 e 84/21) deve allegare alla domanda, oltre alla prova del soddisfacimento delle condizioni richieste, le prove richieste per esercitare il diritto di precedenza elencate nel sito web del Ministero dei veterani croati della Repubblica di Croazia al link:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Il candidato che reclama il diritto di priorità di assunzione, a norma dell'articolo 48 della Legge sulle vittime civili della guerra patriottica (GU 84/21), deve allegare alla domanda, oltre alla prova del soddisfacimento delle condizioni richieste, le prove richieste per esercitare il diritto di precedenza elencate nel sito web del Ministero dei veterani croati della Repubblica di Croazia al link:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Il candidato che reclama il diritto di priorità di assunzione, a norma dell'articolo 48 comma f della Legge sulla tutela degli invalidi di guerra civili e militari (GU 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) deve allegare alla domanda, oltre alla prova del soddisfacimento delle condizioni richieste, la delibera, ovvero il certificato dal quale è visibile il diritto menzionato.

Il candidato che reclama il diritto di priorità di assunzione, a norma dell'articolo 9 della Legge sulla riabilitazione professionale e l’assunzione di persone disabili (GU 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) deve allegare alla domanda, oltre alla prova del soddisfacimento delle condizioni richieste, il certificato dal quale è visibile lo status di persona portatrice di invalidità.

Solo chi presenta domanda completa degli allegati richiesti entro il termine previsto e soddisfa i requisiti formali previsti dal concorso sarà considerato candidato al concorso.

I candidati che soddisfano i requisiti formali del concorso e le cui domande sono complete e pervenute entro il termine previsto saranno valutati in conformità all'atto interno del datore di lavoro.

Il datore di lavoro effettuerà una valutazione dei candidati che soddisfano i requisiti del concorso. I candidati saranno informati della data e dell'ora esatte tramite comunicazione via posta elettronica.

La documentazione deve pervenire entro 8 giorni dalla pubblicazione del presente concorso sulla bacheca e sulle pagine web della Scuola nonché sulla bacheca e sulle pagine web dell’Ufficio di collocamento croato.

Il concorso è pubblicato in data 20 settembre 2023 sulla bacheca e sulle pagine web della Scuola nonché sulla bacheca e sulle pagine web dell’Ufficio di collocamento croato.

Tutti i candidati che aderiscono al concorso acconsentono alla TSŠ - SMSI "Leonardo da Vinci" Buie – Buie la raccolta, il trattamento e l’archiviazione dei dati personali e che gli stessi possono venir utilizzati al fine della stipulazione del contratto di lavoro, di essere contattati nonché della pubblicazione sulla pagina web e sulla bacheca della scuola.

Tutte le domande pervenute saranno protette contro l'accesso da parte di persone non autorizzate e conservate in un luogo sicuro in conformità ai termini e alle condizioni previsti dalla legge, dal Regolamento sulla protezione e l'elaborazione di archivi e registri e dalla Decisione del responsabile del trattamento dei dati.

I diritti e il trattamento dei candidati in relazione ai suoi dati personali possono essere visti sul sito web della scuola

http://ss-leonardodavinci-buje.skole.hr/upload/ss-leonardodavinci buje/images/static3/1282/attachment/IZJAVA_O_ZASTITI_OSOBNIH_PODATAKA.pdf

Inviare le domande con prova di ammissibilità, direttamente o per posta, all'indirizzo:

Le domande correlate dagli allegati necessari possono pervenire direttamente oppure via posta all’indirizzo della scuola:

TSŠ-SMSI “Leonardo da Vinci” Buje-Buie, Colle delle scuole 1, 52460 Buje – Buie, riportando la dicitura “per il Concorso” oppure possono essere inviate all’indirizzo email: smsileonardodavincigmail.com con conferma di ricezione dell’email.

Le domande pervenute fuori tempo o mancati degli allegati richiesti non saranno prese in considerazione.

I richiedenti consegnano esclusivamente le fotocopie dei documenti necessari che non verranno restituiti. Dopo la selezione del candidato e prima della stipulazione del contratto, il candidato prescelto consegnerà i documenti originali o copie autenticate dal notaio pubblico.

I candidati verranno informati dell'esito entro il termine stabilito dalla Legge mediante pubblicazione dei risultati sulla pagina web della scuola TSŠ – SMSI “Leonardo da Vinci” Buje – Buie (http://ss-leonardodavinci-buje.skole.hr/documenti/bandi_di_concorso_natje_aji).

L.S.

La Preside:

_____________________

Irena Penko, prof.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana 'Leonardo da Vinci' Buje - Buie.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: ŠKOLSKI BRIJEG 1, 52460 BUJE - BUIE

Email: smsileonardodavincigmail.com

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 21 de Septiembre de 2023, y con identificador de la vacante:2385669.

Ver las 208 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: