Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > profesor de geografía en educación secundaria/profesora de geografía en educación secundaria > Nastavnik/ica Geografije

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajo de profesor de geografía en educación secundaria/profesora de geografía en educación secundaria en Croacia

Nastavnik/ica Geografije

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de enseñanza secundaria › Profesores de enseñanza secundaria › profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachillerato › profesor de geografía en educación secundaria/profesora de geografía en educación secundaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Secondary education teachers › Secondary education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), te u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Prvoj ekonomskoj školi, ravnatelj Prve ekonomske škole raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

NASTAVNIK GEOGRAFIJE (m/ž) – 1 izvršitelj/ica, određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena)

Uvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17, 98/19) moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

Uz pisanu prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- dokaz o državljanstvu

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu, ne starije od dana objave natječaja

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana objave natječaja

- dokaz o pedagoško

- psihološkoj naobrazbi za kandidate koji nemaju završen nastavnički smjer

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju isključivo u preslikama. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat dostavit će na uvid originale dokumenata ili ovjerene preslike. Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96, 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je da se u prijavi na javni natječaj pozove na to pravo, odnosno dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze propisane tim propisima te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20os tvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju- %20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br.157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 75/18). Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola. Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj s kompletnom dokumentacijom mogu se predati osobno odnosno dolaskom u tajništvo Škole na adresu Avenija Marina Držića 14, Zagreb) ili poštom na adresu: Prva ekonomska škola, Avenija Marina Držića 14, 10 000 Zagreb sa naznakom „ZA NATJEČAJ – NASTAVNIK

GEOGRAFIJE“. Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama koje dokazuju da ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na procjenu odnosno testiranje sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prvoj ekonomskoj školi koji je dostupan na mrežnim stranicama škole. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu. Područje testiranja biti će naznačeno u pozivu za testiranje koji će biti objavljen na mrežnim stranicama škole http://www.ss-prva-ekonomska-zg.skole.hr/skola, u mapi „NATJEČAJI“. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na mrežnim stranicama škole najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za održavanje procjene, odnosno testiranja. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Prvoj ekonomskoj školi. Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Podnošenjem prijave na javni natječaj kandidat daje privolu Prvoj ekonomskoj školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka (objava imena kandidata na mrežnim stranicama Škole) sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/79 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18). Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima javnog natječaja putem mrežne stranice Prve ekonomske škole u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: PRVA EKONOMSKA ŠKOLA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Avenija Marina Držića 14, Zagreb

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 11 de Abril de 2022, y con identificador de la vacante:2136359.

Ver las 8 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de enseñanza secundaria › Profesores de enseñanza secundaria › profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachillerato › profesor de geografía en educación secundaria/profesora de geografía en educación secundaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: