Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Economistas > Nastavnik / Ica Ekonomske Grupe Predmeta

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NASTAVNIK / ICA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA. Croacia

Empleos en Croacia de Economistas

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Economists

Descripción de la oferta de trabajo:

Temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) te čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje škole Zvane Črnje Rovinj-Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno, Carduccijeva ulica 20, ravnateljica raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa nastavnika

 1. EKONOMSKE GRUPE PREDMETA M/Ž, nepuno radno vrijeme – 20 sati rada tjedno, na određeno vrijeme (zamjena), s radom u sjedištu škole

  1 IZVRŠITELJ/ICA

  Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno Zakonu o radu (NN 93/14 i 127/17) kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju o osnovnoj i srednjoj školi kao i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 01/96 i 80/99). Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 106. st.1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima moraju znati hrvatski jezik i latinično pismo u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada.

  Ugovara se probni rad, osim za kandidate/kinje s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad.

  U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa, OIB). Navedeni podaci se koriste isključivo za potrebe provedbe natječajnog postupka.

  Škola, kao voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata u svrhu provedbe natječajnog postupka temeljem čl.6.st.1.(b), sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119 (Uredbe EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) sa svim pravima ispitanika koji iz iste proizlaze.

  Uz prijavu (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti:

 2. životopis
 3. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 4. dokaz o državljanstvu
 5. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja ne starije od dana raspisivanja natječaja
 6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od dana raspisivanja natječaja

  Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata/kinja koji je zadovoljio/la u postupku, izvršit će se uvid u izvornu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu.

  Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan/na je u prijavi na natječaj priložiti rješenje o priznavanju inozemne kvalifikacije.

  U prijavi na natječaj kandidat/kinja treba navesti adresu odnosno e-mail adresu na

  koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju) te eventualnog održavanja oglednog nastavnog sati.

  Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u vrijeme objave

  ovog natječaja, prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti koje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la prednost pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu sukladno čl.102.st.1.-3. te čl. 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

  Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13. 152/14 i 39/18) uz prijavu na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

  Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom, koje može zatražiti i održavanje oglednog nastavnog sata, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja (web školehttp://ss-zcrnje-rovinj.skole.hr/).

  Izabrani kandidat dužan je nakon izbora dostaviti izvornike traženih dokumenata na uvid, prije sklapanja ugovora o radu.

  Rok podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

  Način dostave prijave na natječaj; neposredno ili poštom na adresu škole: Srednja škola Zvane Črnje Rovinj, Carduccijeva ulica 20, 52210 ROVINJ. s naznakom „za natječaj“.

  Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te je vlastoručno potpisana.

  Kandidati/kinje koji/e su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervjuu) u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi.

  Kandidat/kinja prijavljen/a na natječaj bit će obaviješten/a putem mrežne stranice Škole (http://ss-zcrnje-rovinj.skole.hr/) najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom.

  Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat/kinja ili kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ, SCUOLA MEDIA SUPERIORE "ZVANE ČRNJA" ROVIGNO.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:1853540.

Ver las 185 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: