Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Nastavnik/ca Povijesti

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NASTAVNIK/CA POVIJESTI. Croacia

Trabajos de Maestros de enseñanza primaria en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC

JAKOVA GOTOVCA 2

40000 ČAKOVEC

OIB 78556275037

 

KLASA: 112-09/19-01-09

URBROJ: 2109-64-19-01/01

 

Čakovec, 10. travnja 2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 68/18; dalje u tekstu: Zakon) ravnateljica Srednje škole Čakovec, Čakovec, Jakova Gotovca 2 raspisuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće radno mjesto: 

NASTAVNIK/CA POVIJESTI, 4 sata ukupnog tjednog radnog vremena na nepuno, određeno radno vrijeme. 

Opći uvjeti:

Prof. povijesti

Dipl. povjesničar 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08, 69/17).

 

Svi kandidati trebaju zadovoljavati opće uvjete propisane člankom 105. Zakona i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96 i 80/99).

 

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti preslike dokumenata:

životopis

dokaz o traženoj stručnoj spremi

domovnica ili potvrda o državljanstvu

elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)

uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona. 

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti na uvid izvornike dokumenta ili ovjerene preslike.

 

Kandidat/kinja koji je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan/na je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovjetnosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. i 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Srednje škole Čakovec.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati /kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/82., 77/92. 27/93.,58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje. U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa). Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (ime i prezime) u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

 

Pisane prijave s traženom dokumentacijom podnose se osobno ili preporučenom poštom (ne elektroničkom poštom!) u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole: Srednja škola Čakovec, Jakova Gotovca 2, 40000 Čakovec, s naznakom „NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA“. Natječajna dokumentacija neće se vraćati. O rezultatima natječaja prijavljeni kandidati bit će obaviješteni pisanim putem.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

 

 

Ravnateljica:

Gordana Ramušćak, dipl.ped.

 

 

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: SS Čakovec.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: NA ADRESU ŠKOLE

Identificador de la vacante:1743097.

Ver las 835 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: