Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Nastavnik/ca Matematike

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de trabajo de Maestros de enseñanza primaria en Croacia

Nastavnik/ca Matematike

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, dalje: ZOR) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, dalje: ZOOOSŠ) i Statuta srednje škole Jelkovec, Vladimira Stahuljaka 1, Sesvete raspisuje se

N A T J E Č A J za radno mjesto

- NASTAVNIK/CA MATEMATIKE – 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), zamjena za radnicu na roditeljskom dopustu

Mjesto rada: Srednja škola Jelkovec, Vladimira Stahuljaka 1, Sesvete, a po potrebi temeljem pisane odluke ravnatelja i izvan sjedišta škole.

•Uvjeti: prema članku 105. i 106. ZOOOSŠ-a i prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja KLASA: 602-03/19-10/01, URBROJ: 251-519-19-05, od 29. siječnja 2019. godine

•Posebni uvjet – prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati trebaju dostaviti:

•životopis (obavezno navesti adresu elektroničke pošte radi dostave poziva na provedbu postupka vrednovanja kandidata)

•dokaz o stručnoj spremi

•domovnicu ili elektronički zapis iz knjige državljana

•potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupka za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana objave natječaja

•potvrda o evidentiranom radnom stažu (ako ga kandidat ima elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja)

•privolu za obradu osobnih podataka dostupnu na mrežnim stranicama škole

Isprave mogu biti priložene u neovjerenoj preslici, s potrebom dostave izvornih dokumenata na zahtjev Škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.), uz prijavu na natječaj dužan/dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf )

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz javnog natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Kandidati prijavljeni na natječaj prolaze vrednovanje, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja KLASA: 602-03/19-10/01, URBROJ: 251-519-19-05, od 29. siječnja 2019. i to dva selekcijska postupka:

•pisana provjera sposobnosti, motivacije i vještina

•razgovor članova Povjerenstva sa kandidatima

Na temelju provedenog postupka utvrđuje se rang lista kandidata te se dva kandidata s najvećim brojem bodova upućuju na razgovor sa članovima Povjerenstva.

Na temelju provedene procjene kandidata povjerenstvo donosi svoje pisano obrazloženo mišljenje i predaje ga ravnatelju.

Na mrežnoj stranici škole bit će pravovremeno objavljeno područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja.

Rok prijave je 8 dana od dana objave.

Prijave se šalju: na e-mail uredss-jekovec.skole.hr ili se predaju osobno u tajništvu škole (od 08,00-12,00). Za svaku prijavu poslanu na e-mail, odnosno predanu osobno, kandidat će dobiti potvrdu o urudžbiranju prijave. Prijava poslana na mail ne mora biti vlastoručno potpisana

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Srednje škole Jelkovec i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje vrijedi te traje od 19. 4. 2021. – 27. 4. 2021. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem stranice Škole.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: Srednja škola Jelkovec.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Ul. Vladimira Stahuljaka 1, Sesvete Email: ss-jekovec.skole.hr" target="_blank" rel="nofollow">uredss-jekovec.skole.hr

Identificador de la vacante:1971663.

Ver las 1,148 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: