Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > Namještenik/ica Iv. Vrste - Spremač/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NAMJEŠTENIK/ICA IV. VRSTE - SPREMAČ/ICA. Croacia

Ofertas de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos en Croacia

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Elementary occupations : Cleaners and helpers : Domestic, hotel and office cleaners and helpers : Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-02/20-01/370, URBROJ: 514-08-03-02-02/03-21-06 od 11. veljače 2021. godine, Zatvorska bolnica u Zagrebu raspisuje

OGLAS

za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pravosuđa i uprave, Upravu za zatvorski sustav i probaciju, Zatvorsku bolnicu u Zagrebu, na radno mjesto:

ODJEL ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZATVORENIKA

ODSJEK GLAVNOG MEDICINSKOG TEHNIČARA/SESTRE

Namještenik IV. vrste - spremačica - 2 izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:

- završena osnovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

Radni odnos ne može se zasnovati s osobom kod koje postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.

Namještenici se primaju uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na radno mjesto kandidati su dužni priložiti:

1. životopis,

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi – presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi,

3. dokaz o potrebnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:

a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja,

b) ugovor o radu ili ugovor o djelu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat/kinja obavljao/la, u kojoj stručnoj spremi i vremensko razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao/la navedene poslove,

4. dokaz o hrvatskom državljanstvu - presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornici.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvorska bolnica u Zagrebu, Svetošimunska cesta 107, 10000 Zagreb, s naznakom: „Za oglas - namještenik IV. vrste - spremačica - ne otvarati“.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu te koja je potpisana.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenom na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu elektroničkom poštom.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19), članku 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Postupak po oglasu provodi Komisija za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje upravitelj Zatvorske bolnice u Zagrebu. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije prijave su pravodobne i potpune, te s tim kandidatima obavlja razgovor (intervju).

Obavijest o mjestu i vremenu održavanja razgovora (intervjua) objaviti će se na web - stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr), najkasnije pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju).

Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu na oglas te se neće smatrati kandidatom.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta te sadržaj i način provođenja razgovora (intervjua) bit će objavljeni na web - stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr), istovremeno s objavom oglasa.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od namjere zasnivanja radnog odnosa.

Rješenje o prijmu dostavlja se javnom objavom na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr), a dostava svim kandidatima se smatra izvršenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne postignu zadovoljavajuće rezultate na razgovoru (intervjuu), provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Experiencia: 1 años.

Empleador: ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Svetošimunska cesta 107, Zagreb

Identificador de la vacante:1950352.

Ver las 1,521 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: