Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Profesionales de enfermería > Medicinska Sestra/tehničar Za Rad Na Stacionaru

en Español in English auf Deutsch en Français ...

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ZA RAD NA STACIONARU. Croacia

Empleos de Profesionales de enfermería en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería.

Professionals : Health professionals : Nursing and midwifery professionals : Nursing professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

KLASA: 100-01/21-01/02

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-21-2

Pula, 24.02.2021.

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

1. DOKTOR MEDICINE – SPECIJALIST PEDIJATAR

Ispostava Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

2. DOKTOR MEDICINE - SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

3. DOKTOR MEDICINE

3.1. Ispostave Buzet/Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

3.2. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

3.3. Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

3.4. Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

3.5. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

4. DOKTOR DENTALNE MEDICINE

Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

5. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK MEDICINSKO – LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

6. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE U DJELATNOSTI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Ispostava Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

7. LABORATORIJSKI TEHNIČAR

Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

8. FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Ispostava Labin - dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme zamjena privremeno odsutnih radnika

9. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru

9.1. Ispostava Pazin - dva (2) izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme

9.2. Ispostava Umag - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

10. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ZA RAD U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA

Ispostava Poreč - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

11. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ZA RAD U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

12. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinacijama PZZ i SKZZ

12.1. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

12.2. Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

12.3. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

12.4. Ispostava Pula – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

12.5. Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

13. STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENO – FINANCIJSKE POSLOVE U ISPOSTAVI

Ispostave Pazin/Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

14. STRUČNI REFERENT ZA KADROVSKE POSLOVE

Ispostava Pula - jedan izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

15. SPREMAČICA

15.1. Ispostava Poreč - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

15.2. Ispostava Pula - dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme zamjena privremeno odsutnih djelatnika

Uvjeti:

1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad, poslijediplomski specijalistički studij pedijatrije, odobrenje za rad

2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad, poslijediplomski specijalistički studij ginekologije i opstetricije, odobrenje za rad

3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad

4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad

5. Integrirani preddiplomski sveučilišni ili stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, odobrenje za rad

6. Integrirani preddiplomski sveučilišni ili stručni studij fizioterapije, odobrenje za rad

7. Srednja medicinska škola, smjer laboratorijski tehničar, odobrenje za rad

8. Srednja medicinska škola, smjer farmaceutski tehničar odobrenje za rad

9. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad

10. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad

11. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad

12. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad

13. Srednja ekonomska škola

14. Srednja škola upravnog ili ekonomskog usmjerenja, 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

15. Osnovna škola

Napomena: Za točku 1. i 2. natječaja rok za prijavu je 15 dana od dana objave natječaja.

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti sljedeće dokumente:

  • zamolbu,
  • životopis,
  • domovnicu – preslika,
  • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.- 12.)
  • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1. – 12.)
  • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 147/20) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Istarskim domovima zdravlja kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke obrađuje u svrhu provedbe natječaja, u svrhu sklapanja ugovora o radu, da ih objavljuje na svojim internetskim stranicama, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, te u svrhu upoznavanja javnosti o donesenim odlukama.

Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i aktima Voditelja obrade.

Podnositelji prijave prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice.

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na http://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2018/10/Istarski-domovi-zdravlja-Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr.med.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Empleador: Istarski domovi zdravlja.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Istarski domovi zdravlja, Flanatička 27, 52 100 Pu

Identificador de la vacante:1949293.

Ver las 1,723 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: