Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Profesionales de enfermería > Medicinska Sestra / Medicinski Tehničar

en Español in English auf Deutsch en Français ...

MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR. Croacia

Ofertas de empleo de Profesionales de enfermería en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería.

Professionals : Health professionals : Nursing and midwifery professionals : Nursing professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

CENTAR ZA AUTIZAM

Dvorničićeva 6, 10000 Zagreb

raspisuje

NATJEČAJ  ZA  RADNA  MJESTA

U CENTRU ZA AUTIZAM U ZAGREBU

natječaj vrijedi od 19.6.-27.6.2019.

4.) MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR (m/ž)

neodređeno puno radno vrijeme

Ustrojbena jedinica odraslih osoba s autizmom

jedan izvršitelj

Uvjeti pod točkom

1.), 2.) , 3.) i 4.). medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege

medicinska sestra/medicinski tehničar-opći smjer

i potrebna dodatna edukacija za pružanje podrške osobama s ASD

Prijava na natječaj mora sadržavati osnovne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresa) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis;

- diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi;

- domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu;

- uvjerenje o nekažnjavanju izdano od Općinskog građanskog suda, ne starije od tri mjeseca od dana objave natječaja.

Kandidati uz prijavu na natječaj mogu dostaviti presliku potrebnih dokumenata (izabrani kandidat će naknadno predočiti izvornik odnosno ovjerenu presliku).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužni su se pozvati se na to pravo te uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 103., stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica u svezi toga nalazi se na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf  Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo, te uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate imaju samo pod jednakim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Centra za autizam.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidatom će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Centra za autizam u Zagrebu (www.autizam.hr).

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i utvrđivanja rezultata natječaja, sukladno propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti, s naznakom - ''Za natječaj'', osobno (u tajništvo Centra) ili poštom na adresu:

Centar za autizam, Ulica Zvonimira Ljevakovića 30 a, 10040 Zagreb

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: CENTAR ZA AUTIZAM.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Ulica Zvonimira Ljevakovića 30 a, 10040 Zagreb

Identificador de la vacante:1769286.

Ver las 1,096 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: