Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Médicos generales > Liječnik/ca Specijalist/ica Pedijatar/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

LIJEČNIK/CA SPECIJALIST/ICA PEDIJATAR/ICA. Croacia

Ofertas de trabajo de Médicos generales en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Médicos › Médicos generales.

Traducción de la profesión: Professionals › Health professionals › Medical doctors › Generalist medical practitioners.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Centar (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20, 24/21, 8/23 i 30/23), ravnatelj Doma zdravlja Zagreb - Centar, Zagreb, Runjaninova 4, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na radno mjesto

liječnik specijalist pedijatar, 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme

Uvjeti: - VSS, medicinski fakultet, doktor medicine

- specijalizacija iz pedijatrije

- odobrenje za samostalni rad izdano od nadležne Komore

- poznavanje rada na računalu

- 1 godina radnog iskustva u struci

Uz pisan u zamolbu (vlastoručno potpisanu) na natječaj, kandidati su obvezni dostaviti:

- životopis;

- preslik diplome;

- preslik odobrenja za samostalni rad;

- preslik uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu ;

- dokaz o radnom iskustvu - elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja;

- potvrda ili osobna izjava o poznavanju rada na računalu;

- preslik domovnice ili osobne iskaznice.

Probni rad iznosi šest mjeseci.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21, dalje u tekstu: Zakon), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se i na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina o čemu će kandidati biti obaviješteni elektroničkom poštom.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Dom zdravlja Zagreb-Centar zadržava pravo, do donošenja odluke o izboru, poništiti natječaj.

Prijave na natječaj predaju se u zatvorenoj omotnici, poštom ili osobno, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Dom zdravlja Zagreb - Centar, Zagreb, Runjaninova 4, s naznakom ''Prijava na natječaj za radno mjesto ________ obavezno navesti naziv radnog mjesta.''

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Objavom obavijesti o izboru kandidata na mrežnoj stranici Doma zdravlja Zagreb - Centar, u roku od osam dana od dana izbora kandidata, kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

NAPOMENA:

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Dom zdravlja Zagreb - Centar jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 1 años.

Empleador: Dom zdravlja ZAGREB-CENTAR.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Runjaninova 4, 10000 Zagreb

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 20 de Noviembre de 2023, y con identificador de la vacante:2417243.

Ver las 176 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Médicos › Médicos generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: