Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Polonia > Secretarios (general) > Kupiec Ds. Zakupów Strategicznych (bürokaufmann/-frau)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Kupiec ds. Zakupów Strategicznych (Bürokaufmann/-frau)

Empleos en Polonia de Secretarios (general)

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Secretarios (general) : Secretarios (general).

Pracownicy biurowi : Sekretarze, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni : Sekretarze (ogólni) : Sekretarze (ogólni)

Descripción de la oferta de trabajo:

Stellenangebotsbeschreibung:

?wiatowe trendy takie jak elektryfikacja, pojazdy autonomiczne czy redukcja emisji CO2 to domena NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp z o.o. Przy wsparciu naszego japo?skiego koncernu macierzystego stale umacniamy swoj? pozycj? jednego z najbardziej innowacyjnych przedsi?biorstw w segmencie silników elektrycznych. Pracuj?c w naszej firmie, mo?esz uczestniczy? w realizacji innowacyjnych projektów i wiele dokona?. Zosta? cz?onkiem naszego zespo?u w Niepo?omicach po?o?onych zaledwie 25 km od Krakowa jako Kupiec ds. Zakupów Strategicznych Obowi?zki: o Odpowiedzialny za ustanowienie, utrzymanie i ulepszanie systemu zapewnienia jako?ci i rozwoju dostawcy w towarach zgodnie z normami ISO TS 16 949 i Nidec, o Przeprowadza audyty u nowych i istniej?cych dostawców w celu oceny oczekiwanych wyników jako?ciowych dostawcy i dostarcza odpowiednich informacji na forach decyzyjnych dotycz?cych wyboru dostawcy i zarz?dzania towarem, o Prowadzi dostawców w procesie zaawansowanego planowania jako?ci produktu (APQP) i zatwierdza wynik pracy dostawców APQP (podpis PPAP), o Rozwija strategicznych dostawców pod wzgl?dem jako?ci, o Udzia? w projektach AP dedykowanych zak?adom normalizacyjnym Nidec w Europie (Hiszpania / Niemcy / Polska), o Wspieraj inne funkcje (lokalne SQA, In?ynierowie ds. Bada? i Rozwoju, Nabywcy Towarów) za pomoc? ekspertyzy towarowej. Wymagania: o Minimum 2 lata do?wiadczenia na podobnym stanowisku w bran?y motoryzacyjnej, o Wykszta?cenie wy?sze w dziedzinie in?ynierii (profil mechaniczny lub elektryczny), o Znajomo?? robocza ISO TS 16 949 wraz z powi?zanymi wymaganiami, takimi jak: FMEA projektowania i procesu, PPAP i planu kontroli, o Do?wiadczenie z metodologi? zarz?dzania dostawcami, w tym zatwierdzanie/kwalifikowanie nowych dostawców i cz??ci, o Du?a samodzielno??, tworzenie strategii dostawców, o Bieg?y angielski w mowie i pi?mie, o Zdolno?? do pracy pod presj? czasu. . Oferujemy: o Bardzo dobre warunki pracy, o Mo?liwo?? rozwoju zawodowego, o Pakiet ?wiadcze? dodatkowych, o Zapewniamy parking. Ponadto oferujemy Ci prac? w atrakcyjnych lokalizacjach, p?askie struktury organizacyjne, wielokulturowe zespo?y, elastyczny czas pracy, a tak?e ciekawe mo?liwo?ci podnoszenia kwalifikacji. Krótko mówi?c: Chcesz pracowa? w po??czonym globaln? sieci? przedsi?biorstwie, w którym ludzie wywodz?cy si? z ró?nych kultur wspólnie wdra?aj? innowacyjne rozwi?zania? W takim razie z?ó? formularz aplikacyjny online. W razie pyta? prosimy o kontakt z Justyn? Gu?tak +48 12 297 38 95. Klikaj?c w przycisk ,,Aplikuj", ,,Aplikuj teraz" lub ,,Wy?lij" zgadzasz si? na przetwarzanie przez NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z. o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zg?oszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w og?oszeniu. Ta zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zosta?y wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa, np. Twoje zdj?cie, zainteresowania. Dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imi?, nazwisko, do?wiadczenie zawodowe, wykszta?cenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Je?eli nie chcesz, aby?my przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. Twoja zgoda jest dobrowolna i nie ma wp?ywu na mo?liwo?? udzia?u w rekrutacji. Mo?esz j? cofn?? w ka?dym momencie, wysy?aj?c e-mail na adres: rekrutacjanidec-ma.com. Cofni?cie zgody nie ma wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania dokonanego przez NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z. o.o. przed cofni?ciem zgody. Je?eli chcesz wzi?? udzia? w rekrutacji na to, a tak?e na inne stanowiska oferowane przez nasz? firm? koniecznie za??cz w swoim CV klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, w szczególno?ci w CV oraz li?cie motywacyjnym, w bie??cym naborze, jak równie? na potrzeby przysz?ych procesów rekrutacyjnych w NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z. o.o. zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67

País del trabajo: Polonia.

Número de puestos: 1.

Empleador: NIDEC MOTORS & ACTUATORS (Poland) Sp.z.o.o.

Instrucciones para solicitar:

Gewünschte Bewerbungsarten: über Internet Internetadresse: https://www.finest-jobs.com/Stellenanzeige/Kupiec-Ds-Zakupw-Strategicznych-331483?cp=BA Stellenangebot-Details in der Jobbörse der BA aufrufen: 12811-310498-S

Identificador de la vacante:12811-310498-S.

Ver las 1,149 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Secretarios (general) : Secretarios (general) ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: