Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Cocineros > Kuhar/kuharica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

KUHAR/KUHARICA. Croacia

Oferta de empleo en Croacia de Cocineros

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los servicios personales : Cocineros : Cocineros.

Service and sales workers : Personal service workers : Cooks : Cooks

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08; 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak i 90/11., 16/12., 86/12., 94/13 ., 152/14 ., 07/17 i 68/18, ), ravnatelj škole objavljuje

NATJEČAJ

ZA POPUNU RADNIH MJESTA

  • Kuhar, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme

  • Uvjeti:

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa:

Prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

  • Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici škole, oglasnoj ploči škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis,

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi, preslika

- dokaz o državljanstvu, preslika

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, preslika

- elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a , ne stariji od mjesec dana

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku .

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.).

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14., 39/18.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92., 57/92.,77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01, 13/03., 148/13.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Hrvatski sokol Podgajci Podravski, vidljivom na poveznici . Obavijest i upute prijavljenim kandidatima za procjenu odnosno vrednovanje bit će objavljene na mrežnoj stanici škole najmanje tri dana prije održavanja procjene.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Hrvatski sokol Podgajci Podravski da njegove/njene osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen dana 17. listopada 2019. godine, na mrežnoj stranici Osnovne škole Hrvatski sokol Podgajci Podravski , na oglasnoj ploči Osnovne škole Hrvatski sokol Podgajci Podravski te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 25.listopada 2019.godine.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave dostaviti poštom na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL

V. NAZORA 185

31552 PODGAJCI PODRAVSKI

s naznakom „ ZA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ________________“( upisati za koje radno mjesto ) .

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke. Odluka će biti objavljena na mrežnoj stranici škole u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Hrvatski sokol Podgajci Podravski.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: V. Nazora 185, 31552 Podgajci Podravski

Identificador de la vacante:1810819.

Ver las 2,494 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los servicios personales : Cocineros : Cocineros ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: